ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ Frankfurt School of Finance & Management (FS) ประเทศเยอรมนี | Call for Applications Adaptation Finance Fellowship Programme 2018/2019

TDRI & Frankfurt School of Finance and Management Logo

ด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Frankfurt School of Finance & Management (FS) ประเทศเยอรมนี และ ศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) ประเทศแคนาดา ร่วมกันจัดทําโครงการฝึกอบรมและวิจัยเรื่อง “Adaptation Finance : Linking Research, Policy and Business (AFFP) รุ่นที่ 2” นั้น

โครงการดังกล่าวต้องการแสวงหา สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัดทํานโยบายภาครัฐ กลุ่มนักธุรกิจ และ กลุ่มนักวิชาการ จากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งกําลังทํางานหรือมีความสนใจเรื่องการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กิจกรรมของโครงการนี้ประกอบด้วย การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (Kick-off Meeting) การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) การฝึกอบรมในฤดูร้อน และฤดูหนาว ฯลฯ ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและเยอรมนี โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคน 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้จัดทํานโยบายภาครัฐ กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มนักวิชาการ แบ่งเป็นกลุ่มละ 3 คน โดยจํากัดจํานวนผู้ร่วมโครงการต่อรุ่น 18 คน ช่วงเวลาการฝึกอบรมคือ กันยายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการแบ่งปันความรู้ในเรื่อง Adaptation Finance ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ จากประเทศต่างๆในหลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเหล่านี้จะส่งผลดีไปถึงการออกแบบและการจัดทํานโยบายในระดับประเทศด้วย รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมด้านการลงทุนด้านการเงินปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย “Adaptation Finance” ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ในการนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและยื่นใบสมัครในเว็บไซต์ได้ที่ http://www.adaptation-fellowships.org ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกรนัดดา กิตติวรภูมิ (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทรศัพท์ 02 718 5460 ต่อ 307 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (AFFP-Call-for-Applications-AllTracks.pdf)AnnouncementCall for Applications Adaptation Finance Fellowship Programme 2018/2019650
Download this file (CfA-ResearchTrack-Proposal-Budget.pdf)Budget TermsBudget Proposal for Applicants of the ... (AFFP) 2018/2019183
Download this file (Cfa-Research_Track-Proposal-Template.docx)Guideline FormGuidelines for the research proposal on “Adaptation Finance”148