สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยสนับสนุนทุน ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งมีทุนที่เปิดรับสมัครดังนี้

  1. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2561
  2. ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2561
  3. ทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2561
  4. ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
  5. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561

สำหรับทุนข้อที่ 1-4 กำหนดส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 ส่วนทุนข้อที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หน่วยงานภายใต้ สกว. กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่ หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยสนับสนุนทุนที่ http://funding.nvi.go.th หรือโทร 02 580 9729 ถึง 31 ต่อ 309