“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”

สกว. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

สกว. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อมุ่งปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่าน Motion Infographic สปอตโฆษณาสั้น และสปอตโฆษณาวิทยุ