ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza's Forum” ในหัวข้อ “Safeguarding Cultural Heritage in an Urbanizing World” ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง (URP) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza's Forum” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตชุมชนเมือง ส่งเสริมให้นักวิจัยและศิลปินได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้ศิลปะ (ดนตรี การแสดง ทัศนศิลป์ ภาพถ่าย การออกแบบ ฯลฯ) เพื่อบูรณาการสำหรับชุมชนและวัฒนธรรมเมือง มานำเสนอให้เป็นที่ประจักษ์

โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “Safeguarding Cultural Heritage in an Urbanizing World” ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการบรรยายจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดการประชุม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2218 4582 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 โปรดดูรายละเอียดการลงทะเบียนพร้อมกำหนดการจัดประชุมเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

http://www.urp.faa.chula.ac.th/urp/Forum.html