ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของประเทศ (New engines of growth) ภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, agriculture & bio-tech) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, wellness & bio-medical) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart devices robotics & mechatronics) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & embedded technology) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าการบริการ (Creative, culture & high value service) ทำให้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามรายงาน Global Innovation Index 2016 ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยคอร์แนล, INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) โดยการพิจารณาจาก 7 เสาหลัก (Pillar) 82 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) Institutions 2) Human capital & research 3) Infrastructure 4) Market sophistication 5) Business sophistication 6) Knowledge & technology outputs และ 7) Creative outputs ประเทศไทยถูกจัดให้เป็น ประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นลำดับที่ 52 ของโลกจาก 128 ประเทศ และลำดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) จาก 7 ประเทศ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในงานวิจัยสร้างสรรค์และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของไทย รวมถึงการ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีหลายสาเหตุ อาทิ นักวิจัยยังไม่เห็นถึง ความสำคัญหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ให้ความสำคัญกับการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรือ ทำ Patent mapping ก่อนการวิจัยทำให้งานวิจัยของคนไทยจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ไม่มากนัก คิดเป็นอัตราส่วน 15:85 เมื่อเทียบกับต่างชาติที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย นอกจากนี้ งานวิจัยยังไม่อาจตอบสนองต่อความ ต้องการของตลาดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup มีข้อจำกัดในการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนและผลงานวิจัย จากสถานการณ์ดังกล่าวหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานเพื่อคลี่คลาย ข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มี การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศระยะ 20 ปี เพื่อปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้อง กับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างสรรค์ (Creation) การคุ้มครอง (Protection) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) รวมถึงทรัพย์สินทาง ปัญญาของชุมชนและประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน คือ เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional cultural expressions: TCEs)

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งครอบคลุมถึงนวัตกรรมหรือผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของ การสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออกที่อาจอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลัยทั้งกรณีของต่างประเทศและของไทย โดยเน้นไปที่ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) และความลับทางการค้า (Trade secret) สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้กำหนดจัด การสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยที่มีความสนใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในการตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0
 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลัยทั้งกรณีของต่างประเทศและของไทย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แนวทางและตัวอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองหรือหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ นักวิจัย ประมาณ 150-200 คน

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

วิทยากร

วิทยากรจากต่างประเทศ

 • Mr. Foo Moo Kwang, Managing Director, Axis Associates International and Axis Intellectual Capital
 • Mr. Brendan J. Hanley, Director, Patent Asset Development in Asia for the Intellectual Property Department, Western Digital
 • Mr. Taku Nakajima, Patent Attorney, Axis Patent International, Japan
 • Mr. Patrick Duncan, Patent and Legal Director, Axis Intellectual Capital
 • Mr. Wan Kum Tho, Director and Deputy Head of Investments, Heliconia Capital Management
 • Mr. David Toh, Director, NTUitive and BankerBay

วิทยากรประเทศไทย

 • คุณพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
 • คุณสัมพันธ์ ศิลปะนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย
 • คุณอนุรักษ์ บรรณศักดิ์ ผู้จัดการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • นาวาเอก ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชรส่อง รน. ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอมเมจิน จำกัด
 • รศ.ดร.วิน เชยชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.ธนิต ชังถาวร, ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
 • นางณัฐาภรณ์ เบอร์ฟอร์ด Patent Attorney บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ดร. จินตนา พาวงค์, Patent Associate บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กำหนดการรับสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2560
ปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน 3 สิงหาคม 2560

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 3,500.- บาทต่อท่าน (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนา 1 ชุด อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมการสัมมนากับสถานที่จัดงาน


➥ เอกสารกำหนดการจัดงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda_IP_for_Thailand_4.0.pdf)IP for Thailand 4.0 Seminarกำหนดการงานสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0”356