ขอเชิญร่วมงานครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ “พุทธธรรมกับสังคม” วันที่ 24-25 พ.ค. 2560 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ

ในวาระครบรอบชาตกาล 111 ปี พุทธทาสภิกขุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดงาน ๑๑๑ ปี พุทธทาส “พุทธธรรมกับสังคม” ขึ้น

โดยมีเป้าหมายในการขยายงานพระศาสนาผ่านปณิธานและงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ในวาระดังกล่าวนี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติฯ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม” (Dhamma and Society)

โดยเน้นประเด็นที่สังคมโลกและสังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางเพื่อการฟื้นฟูในหมู่มนุษยชาติใน 4 ประเด็น ได้แก่

 • จิตใจและปัญญา-ญาณ (Mind & Spirituality)
 • เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Economic & Sustainable Development)
 • สังคมกับการเมือง (Socio-politics) และ
 • การสานงานของพุทธทาสภิกขุ (The Works and Legacy of Buddhadasa Bhikkhu)

งานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ (ภาษาอังกฤษตลอดทั้งงาน) จะจัดขึ้น ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีวิทยากร และนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ

 • พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) แห่ง World Buddhist University
 • พระไพศาล วิสาโล
 • อุบาสก สันติกโร (Mr. Robert Larson) จาก Liberal Park สหรัฐอเมริกา
 • อาจารย์ Christopher Titmuss จากสหราชอาณาจักร
 • Dr.Tomomi Ito จากญี่ปุ่น
 • Dr.Chen-huang Cheng จากไต้หวัน
 • Dr.Louis Gabaude แห่ง Ecole Francaise d'Extreme Orient
 • Dr.Roderick Bucknell จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ นิวซีแลนด์ และ
 • Dr.Martin Seeger จากมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร

ร่วมกับนักแปลงานงานธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษาจากทุกมุมโลก ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการได้ตามวันและเวลาข้างต้น กำหนดการามารถติดตามได้ที่ www.dhammaandsociety.org