สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร และขอเชิญเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชนในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช. เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกำกับดูแล โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก

ด้วยถึงวาระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 35 ปี ถึง 70 ปี
  2. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

1.2 คุณสมบัติเพิ่มเติม

  1. มีภาวะผู้นำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ
  2. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การบริหารองค์กร
  3. มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในระบอบประชาธิปไตย เชื่อมั่นในกระบวนการของประชาชน และเข้าใจการพัฒนาองค์กรชุมชนที่องค์กรชุมชนและประชาสังคมเป็นแกนหลัก
  4. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารงานพัฒนาและการบริหารองค์กร
  5. มีประวัติดีงาม ทั้งส่วนตัวและการปฏิบัติงาน
  6. มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูง

2. กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนองค์กรชุมชน รวม 15 คน ดำเนินการสรรหาและเสนอต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

4. การสมัคร/เสนอชื่อ

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือบุคคล องค์กรต่างๆ เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยสามารถยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อพร้อมหนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดสถาบันฯ ชั้น 1 หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/หนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อ หรือใบเสนอชื่อ ได้ที่สถาบันฯ หรือสามารถ Download ได้ที่ http://www.codi.or.th

เปิดรับสมัครและเสนอชื่อระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียด สมัคร และส่งข้อมูลได้ที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2378-8300 ต่อ 8207, 8231