สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรมในหัวข้อ “รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4”

ด้วยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกำหนดจัดอบรมหัวข้อ “รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดการ (Foresight Framework) และจำลองสถานการณ์ที่ทำให้ทราบโอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต ด้วยการทบทวนความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอนาคตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำมาวิเคราะห์ Business Model เพื่อการกำหนดกลยุทธ์ แผนที่กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามหลัก Balanced Scorecard พร้อมจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560 โดยมีกำหนดการและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมตาม Link ด้านล่างนี้

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ftpi.or.th/event/13352 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2619 5500 ต่อ 441 (คุณสุภาพรรณ)