ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) วันที่ 15-17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอใน

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (NGC2017)

ในหัวข้อ

Integrative Genetics: From Discovery to Innovation
พันธุศาสตร์บูรณาการ : จากการค้นพบสู่นวัตกรรม

ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) ในหัวข้อ พันธุศาสตร์บูรณาการ : จากการค้นพบสู่นวัตกรรม (Integrative Genetics: From Discovery to Innovation) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์วิจัยทางด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จากวิทยากรรับเชิญชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย รวมถึงนิสิตนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อไป

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความแข็งแกร่งทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการประชุมนี้ด้วย อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ngc2017.sc.chula.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.