ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและส่งบทความในงาน BERAC 8 ประจำปี 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต

Built Environment Research Associates Conference, 2017; BERAC 8

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Built Environment Research Associates Conference, 2017; BERAC 8” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานการออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ ทางด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในการจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการ BERAC 8 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ท่านผู้สนใจส่งบทความหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

แผนการดำเนินงาน

วันที่ 1 มกราคม 2560

เปิดรับบทคัดย่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2560

ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ) และ (โปสเตอร์)

วันที่ 27 มีนาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) และ บทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์

วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ

วันที่ 18 เมษายน 2560

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ ที่แก้ไขแล้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ BERAC8

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ berac.org