สื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ชุด “Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ”

Whisper of Ovary

โรคมะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer) เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่มีสาเหตุการตายมากที่สุด เนื่องจากในระยะแรกของโรคนี้มักไม่แสดงอาการบ่งบอกที่แน่ชัด ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในฐานะที่ก่อตั้งขึ้นจากการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็ง จากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ภายใต้การศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันโรคมะเร็งให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบของโรคมะเร็งรังไข่ ภายใต้แนวคิด “Whisper of Ovary” มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยสุขภาพ เข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งรังไข่ เป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่าย สร้างกระแสการรับรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สตรีไทยอย่าเขินอายที่จะเข้ารับบริการตรวจภายใน เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งรังไข่ โดยจัดทำสื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ชุด “Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ” นำแสดงโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, คุณกันต์ กันตถาวร, คุณพิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, นายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ และ คุณภัทรากร ตั้งศุภกุล รวมจำนวน 5 คลิป

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-congress day 2018 ในหัวข้อ “Platelet and Diseases” วันที่ 5 ส.ค. 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์สาขาโลหิตวิทยา และผู้สนใจเข้าร่วมการประขุมวิชาการ Pre-congress day 2018 ในหัวข้อ “Platelet and Diseases” ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:15 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Pre-congress_Day2018-Plateless_and_Diseases_Poster.png)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประขุมวิชาการ Pre-congress day 2018 หัวข้อ “Platelet and Diseases”50

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ประชาสัมพันธ์สตาร์ตอัพเข้าร่วมโครงการอบรมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Deep Tech Startup (SPRINT Acceleration Program 2018)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Deep Tech Startup หรือ Startup จากผลงานวิจัยเชิงลึกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดย SPRINT Accelerator เพื่อเร่งเครื่องสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ในกลุ่ม Industrial IoT & inspection, Healthcare & Medical Device, Advance Materials and Sustainability & Green Technology

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “Molecular and Clinical Aspects of Melatonin”

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมการประชุม “Molecular and Clinical Aspects of Melatonin” ในวัน พฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมี Professor Russel J. Reiter, PhD จาก Department of Cell Systems and Anatomy, UT Health Science Center ซานแอนโตนิโอ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจากต่างประเทศอีกหลายท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของประเทศ (New engines of growth) ภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, agriculture & bio-tech) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, wellness & bio-medical) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart devices robotics & mechatronics) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & embedded technology) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าการบริการ (Creative, culture & high value service) ทำให้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามรายงาน Global Innovation Index 2016 ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยคอร์แนล, INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) โดยการพิจารณาจาก 7 เสาหลัก (Pillar) 82 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) Institutions 2) Human capital & research 3) Infrastructure 4) Market sophistication 5) Business sophistication 6) Knowledge & technology outputs และ 7) Creative outputs ประเทศไทยถูกจัดให้เป็น ประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นลำดับที่ 52 ของโลกจาก 128 ประเทศ และลำดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) จาก 7 ประเทศ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda_IP_for_Thailand_4.0.pdf)IP for Thailand 4.0 Seminarกำหนดการงานสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0”356

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญร่วมงานครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ “พุทธธรรมกับสังคม” วันที่ 24-25 พ.ค. 2560 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
  2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร และขอเชิญเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรมในหัวข้อ “รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4”
  4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) วันที่ 15-17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
  5. ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ในวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560

Page 1 of 4