สกว. ร่วมกับ Royal Society และ British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ภายใต้ทุนโครงการ Newton Fund ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship

TRF - Newton Fund - The Royal Society - British Academy

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (Co-Applicant) ในโครงการ และระหว่างการรับทุนนักวิจัยไทยจะต้องมีช่วงเวลาที่ไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ โดยงบประมาณโครงการส่วนหนึ่งสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการวิจัยของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษได้

สำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนับสนุนโดย สกว. และ Royal Society)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตาม Link https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-advanced-fellowships/

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ซึ่งเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น Corresponding Author อย่างน้อย 5 เรื่อง

ทุนวิจัยที่สนับสนุน

จำนวน 3 ทุน (ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี) ประกอบด้วย

  • งบประมาณจาก สกว. ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (750,000 บาทต่อปี)
  • งบประมาณจาก Royal Society ไม่เกิน 74,000 ปอนด์ (ประมาณ 3,256,000 บาท) ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (37,000 ปอนด์ต่อปี)

รวมงบประมาณไม่เกิน 4,756,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ต่อทุน

สำหรับนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สนับสนุนโดย สกว. และ British Academy)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตาม Link https://www.britac.ac.uk/newton-advanced-fellowships/

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ, Monograph, หรือเป็นบทความในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือ Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง

ทุนวิจัยที่สนับสนุน

จำนวน 2 ทุน (ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี) ประกอบด้วย

  • งบประมาณจาก สกว. ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (750,000 บาทต่อปี)
  • งบประมาณจาก British Academy ไม่เกิน 74,000 ปอนด์ (ประมาณ 3,256,000 บาท) ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (37,000 ปอนด์ต่อปี)

รวมงบประมาณไม่เกิน 4,756,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ต่อทุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ โทร. 0-2278-8254 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณสุชาวลี ชูเอน โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8354 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณพรชนก อารยะกุลชัย โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8376 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.