ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology Entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Technology Entrepreneurs สำหรับในปีประจำปี 2561 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

สกว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จำนวน 7 คน ให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของ สกว. ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural Technologies, Biotechnology, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science, Design Engineering, Electrical and Electronic Engineering, ICT, Materials Science, Mechanical Engineering, and Medical Engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
เดือนกิจกรรม
15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
15 กันยายน 2560 ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าร่วมรับการอบรมที่ประเทศไทย
2 ตุลาคม – 8 ตุลาคม 2560 อบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)”
 • Technology Commercialisation
 • Marketing Management, Innovation Management
 • IP Management
 • Introduction to venture capital industry, loan and Bank
 • Business model generation   
 • Workshop และ การนำเสนอผลงานในลักษณะ pitching
 • ฯลฯ
9 ตุลาคม 2560 สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ RAEng ร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครจากการ pitching และประกาศผลการพิจารณารอบแรก
พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการพิจารณาจาก RAEng สำหรับนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ
ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำวีซ่าและเตรียมการเดินทาง
15 มกราคม – 26 มกราคม 2561 เดินทางไปอบรมที่สหราชอาณาจักร
 • knowledge in business modelling
 • customer development
 • presentation/pitching
 • Negotiation
 • Group project activity
 • ฯลฯ
พฤษภาคม 2561 กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยการนำเสนอ Business Model และความก้าวหน้าของงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากท้ายประกาศนี้ โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-8245 หรือ 02-278-8264 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

➥ เอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Applicant_Guidance_Notes-LIF_Programme.pdf)Applicant Guidance Notesแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 25611202
Download this file (Application_Form.rtf)Application Formแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561601