สกว. ร่วมกับ British Council แห่งสหราชอาณาจักร ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund Institutional Links 2018/19

TRF - Newton Fund - The Royal Society - British Academy

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เรื่อง

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Institutional Links (IL)
ประจำปี 2561

ภายใต้ความร่วมมือโครงการ

Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ British Council ในการสนับสนุนทุนโปรแกรม Newton Fund Institutional Links ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  • เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
  • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย
  • สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology Entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Technology Entrepreneurs สำหรับในปีประจำปี 2561 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Applicant_Guidance_Notes-LIF_Programme.pdf)Applicant Guidance Notesแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 25611151
Download this file (Application_Form.rtf)Application Formแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561592

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20170712PR_NewtonFund.pdf)20170712PR_NewtonFund.pdfประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases438

INFORMATION DAY : Boosting Your Confidence & Proficiency for hunting UK-Thailand funds

INFORMATION DAY :

Boosting Your Confidence & Proficiency
for hunting UK-Thailand funds

  • Monday 7th August 2017 at Buri Sriphu Boutique Hotel, Hat yai, Songkhla
  • Wednesday 9th August 2017 at Holiday Inn, Chiang Mai
  • Thursday 10th August 2017 at Bliston Suwan Park View, Ploenchit, Bangkok
  • Friday 11th August 2017 at AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center, Khon Kean

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR-NEWTON INFORMATION DAY.pdf)PR-NEWTON INFORMATION DAY.pdfรายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”419
Download this file (Brochure_final.pdf)Brochure_final.pdfBrochure364
Download this file (reply form_final.docx)reply form_final.docxแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา270

Page 1 of 3