ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology Entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Technology Entrepreneurs สำหรับในปีประจำปี 2561 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Applicant_Guidance_Notes-LIF_Programme.pdf)Applicant Guidance Notesแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 25611770
Download this file (Application_Form.rtf)Application Formแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561739

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20170712PR_NewtonFund.pdf)20170712PR_NewtonFund.pdfประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases517

INFORMATION DAY : Boosting Your Confidence & Proficiency for hunting UK-Thailand funds

INFORMATION DAY :

Boosting Your Confidence & Proficiency
for hunting UK-Thailand funds

  • Monday 7th August 2017 at Buri Sriphu Boutique Hotel, Hat yai, Songkhla
  • Wednesday 9th August 2017 at Holiday Inn, Chiang Mai
  • Thursday 10th August 2017 at Bliston Suwan Park View, Ploenchit, Bangkok
  • Friday 11th August 2017 at AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center, Khon Kean

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR-NEWTON INFORMATION DAY.pdf)PR-NEWTON INFORMATION DAY.pdfรายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”533
Download this file (Brochure_final.pdf)Brochure_final.pdfBrochure451
Download this file (reply form_final.docx)reply form_final.docxแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา326

Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases

update The closing deadline for expressions of interest is at 16:00 on Friday, 31st March, 2017. update

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdf)Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdfThailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases403

Page 1 of 3