ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 และได้ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัย ร่วมกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศสหราชอาณาจักร นั้น

บัดนี้ทาง สกว. และ RAEng ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้โครงการที่มีนักวิจัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว

No.ResearcherFaculty/University
 1. Dr.Bura Sindhupakorn Suranaree University of Technology
 2. Dr.Chanikarn Wongviriyawong King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 3. Asst.Prof.Dr.Chontisa Sukkasem Thaksin University
 4. Assoc.Prof.Dr.Kiattawee Choowongkomon Kasetsart University
5. Dr.Narin Boontanon Mahidol University
6. Asst. Prof.Dr.Sorada Kanokpanot Chulalongkorn University
7. Prof.Dr.Supayang Voravuthikunchai Prince of Songkla University

หมายเหตุ : ลำดับรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการตัดสิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560