ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วม
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme  ประจำปี 2561 เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)”  ในระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และ สกว. จะทำการคัดเลือกให้รับทุนของโครงการฯ ต่อไปนั้น

บัดนี้ทาง สกว. ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้นักวิจัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ผ่านเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น

No.ResearcherFaculty/University
1 Dr. Bura Sindhupakorn Suranaree University of Technology
2 Dr. Chanikarn Wongviriyawong King Mongkut’s University of Technology Thonburi
3 Assoc.Prof.Dr. Chongchin Polprasert Mahidol University
4 Asst.Prof.Dr. Chontisa Sukkasem Thaksin University
5 Asst.Prof.Dr. Chowarit Mitsantisuk Kasetsart University
6 Dr. Kanchit Rongchai Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus
7 Assoc.Prof.Dr. Kiattawee Choowongkomon Kasetsart University
8 Assoc.Prof.Dr. Nakorn Tippayawong Chiang Mai University
9 Dr. Narin Boontanon Mahidol University
10 Asst.Prof.Dr. Santi  Maneewatchararangsri Mahidol University
11 Asst.Prof.Dr. Sarute Ummartyothin Thammasat University
12 Asst. Prof.Dr. Sorada Kanokpanot Chulalongkorn University
13 Prof.Dr. Supayang Voravuthikunchai Prince of Songkla University
14 Asst. Prof.Dr. Surapong Chatpun Prince of Songkla University
15 Assoc.Prof.Dr. Wattanapong Kurdthongmee Walailak University

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อข้างต้นจะต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 90% ของระยะเวลาการอบรม สกว. จึงจะพิจารณาให้เข้าร่วมการ Pitching เพื่อรับการคัดเลือกอบรมที่สหราชอาณาจักรต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560