HITAP จับมือ สกว. ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลิตงานผ่านทุน ‘ทิ้งหิ้งลิงก์นโยบาย’

ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายที่ ขาดข้อมูลพื้นฐานจากการวิจัย หรือการทำงานวิจัยแบบ “ขึ้นหิ้ง” ใช้จริงไม่ได้ สิ่งที่ขาดหายไปคือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้นโครงการ “ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย” จึงเกิดขึ้น

ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เปิดเผยว่า เพื่อขยายเนื้อหาข้อมูลเชิงวิจัยอันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดของสุขภาพประชาชนไทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงริเริ่มโครงการ “ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย” หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพสำหรับประเทศไทย เพื่อค้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนำเสนอโครงร่างการวิจัย ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในการพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

หัวข้อวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย) เพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านงานวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนานโยบายของประเทศอันวางอยู่บนรากฐานวิชาการ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและลงมือทำงานวิจัยที่สามารถพัฒนานโยบายระดับองค์กรหรือระดับชาติ และยังมีโอกาสได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชากรระดับชาติ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ

  1. กลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านการวิจัยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลหรือพัฒนานโยบาย และ
  2. กลุ่มนักวิจัยหลังปริญญาเอก จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่จำกัดสาขาไม่เกิน 1 ปี
    • ก่อนไปศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล หรือการพัฒนาด้านนโยบาย
    • อายุไม่เกิน 40 ปี
    • เป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ HITAP ที่ http://www.hitap.net/resources/tinghing หรือสมัครได้ที่ ดร. จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ดร.รุ่งนภา คำผาง อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400