ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งส่วนงานภายในเป็น 6 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติคนปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

 • (1) มีสัญชาติไทย
 • (2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • (3) มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 • (4) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
 • (5) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
  • - ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป
  • - ในภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน 2 ระดับ
  • - ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
  • - ในสถาบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ "ต้องมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริหารและการจัดการ" ภายในกรอบดังนี้

 • (1) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
 • (2) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
 • (3) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
 • (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้
 • (5) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด้วย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมีดังนี้

2.1 การบริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

 • (1) บริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ ตามข้อ 12 ของข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทางฯ พ.ศ. 2550 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ
 • (2) บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ
 • (3) พิจารณาและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการรับและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของหน่วยงานเฉพาะทางนั้นๆ

2.2 บริหารงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์ฯ นี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ อายุในระหว่างการดำรงตำแหน่งต้องไม่เกิน 65 ปี อนึ่ง ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ในระหว่างดำรงตำแหน่ง สำนักงานฯ จะต่ออายุการปฏิบัติงานได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้พ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการคัดเลือก

4.1 ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ได้แก่ ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกโดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์

 • (1) คุณสมบัติทั่วไปตาม 1.1
 • (2) ประสบการณ์ซึ่งแสดงความสามารถในการบริหาร และการร่วมเป็นกรรมการจัดระบบงานหรือระบบบริหาร
 • (3) ประสบการณ์การวิจัย เช่น ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือในการประชุมวิชาการ หนังสือ และบทความทางวิชาการ
 • (4) ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย
 • (5) ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยายหรือเป็น Keynote Speaker ในประเทศและต่างประเทศ การได้รับรางวัล เกียรติบัตร หรือสิทธิบัตรจากการวิจัย การเป็นสมาชิกในสมาคมด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
 • (6) ประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

4.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

 • (1) ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) จำนวน 2 ชุด
 • (2) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติใน 4 ปี ข้างหน้า (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) จำนวน 2 ชุด

ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกับคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์

 • (1) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
 • (2) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
 • (3) มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
 • (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสาร ทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้
 • (5) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

4.3 ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่

นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71799 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก
หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.


(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71144 หมายเลขโทรสาร 02 564 7021 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/nectecdirector2018.html