สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  • พิมพ์

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mediafund.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรอบเวลาการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

การดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดรับสมัคร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑
(ชำระเงินวันสุดท้าย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักคุณสมบัติที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
๑. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๑. มีประสบการณ์ในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างน้อย ๑๐ ปี รวมทั้งมีความรู้ด้านการบริหารงานงบประมาณ
๒. จัดทำข้อเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุน ๒. มีความสนใจเรื่องนวัตกรรมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๓. สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง และมีทักษะในการจัดการปัญหา
๔. พัฒนาแผนการบริหารกองทุนและแผนบริหารความเสี่ยง ๔. มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารและทำงานประสานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร
๕. เสนอแนะแผนการระดมเงินทุนจากองค์กรและมูลนิธิทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอในการให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการหรือกิจกรรม ๕. มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
๖. ติดตามแลประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน ๖. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผล  
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
Attachments:
FileDescriptionDownloads
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย...รับสมัคร ผอ.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์203