ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยดังนี้

ห้องปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาปริญญาโท 1 ตำแหน่ง

โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมจากข้าว ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาชีวเคมี
 2. ปัจจุบันเข้าเรียนในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 หรือ สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2560
 3. สนใจงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม
 4. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง

โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมจากข้าว ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาชีวเคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ปัจจุบันเข้าเรียนในหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 หรือจะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) หรือ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560
 3. สนใจงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม
 4. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาหลังปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง

โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมจากข้าว ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาชีวเคมี
 2. สนใจงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม
 3. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.