สกว. ชวนมอง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน”

ASEAN Watch (สกว.) ร่วมกับ Thai PBS จัดสัมมนา วิเคราะห์ บทบาท และ ความท้าทาย ของรัฐบาลไทยกับการเป็นประธานอาเซียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่อาคาร D ศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดเวทีเสวนา TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน” โดยมี ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว. และ รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รศ.ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน คุณอภิชัย สัณห์จินดา อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน และ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว. ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมงานเสวนา

โอกาสนี้ ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว. กล่าวถึง การจัดงานในครั้งนี้ว่า ประชาคมอาเซียนเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกและมีแนวโน้มที่จะขึ้นเป็นอันดับ 4 ในปี 2573 อีกทั้ง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างชาติมหาอานาจทางเศรษฐกิจเช่นจีนและอินเดียทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและน่าจับตามองในปี 2562 ไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนซึ่งมีหน้าที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้ง ที่ 34 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ไทยจะส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคให้เป็นประชาคม ไร้รอยต่อและผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยไทยจะเน้นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลและเครือข่ายเมืองอัจฉริยะเพื่อสานต่อแนวนโยบายให้มีความต่อเนื่องจากประธานอาเซียนปี 2561

ต่อประเด็นและความสำคัญดังกล่าว สกว. ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย ในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศ และ การเป็นสมาชิกอาเซียน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ที่เน้นการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งราชการและเอกชน

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาอาเซียนเผชิญกับความท้าทายนานัปการ เช่น กรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ การแข่งขันเชิงอิทธิพลของชาติมหาอานาจ การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การค้าเสรี รวมถึงสงคราม การค้าระหว่างชาติมหาอานาจ อันส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ดังนั้น ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน สกว. และไทยพีบีเอส จึงขอใช้โอกาสนี้ “ส่งสียง” ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สื่อสาร “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน” แก่พรรคการเมืองต่างๆ ที่นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ได้อภิปรายโอกาส ความท้าทาย (Opportunity and Challenge) ในการแสดงบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในวันนี้

อย่างไรก็ดี การสัมมนานี้ จัดขึ้นในรูปแบบสัมมนาถ่ายทอดสด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอาจารย์​ประจำ​คณะ​รัฐศาสตร์​ จุฬา​ลง​ก​รณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน คุณอภิชัย สัณห์จินดา อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” สกว. และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอภิปรายกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  • ประเด็นความท้าทายต่ออาเซียนและไทย
  • บทบาทและข้อเสนอของไทยในการเป็นประธานอาเซียน
  • อุปสรรคและความท้าทายของไทยในการแสดงบทบาทนาในอาเซียน
 
[Live] 14.00 - 16.00 น. เวทีเลือกตั้ง "ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน" (6 มี.ค. 62)

[Live] 14.00 - 16.00 น. เวทีเลือกตั้ง "ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน" (6 มี.ค. 62) ...ชวนคนไทยร่วม “ส่งเสียง” ในเวที #ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง หัวข้อ "ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน" โดย #ThaiPBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) .