สกว. ร่วมถก “America First” ความท้าทายต่อโลกมุสลิม

สกว. และภาคีเครือข่าย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม เข้าร่วม การประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี 2560 ในหัวข้อ “America First” เพื่อระดมข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อการรับมือกับนโยบายทรัมป์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และ ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติ และความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ศ.ดร.วรเวศฒ์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด ประธานศูนย์นโยบายโลกมุสลิม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ กว่า 260 คน เข้าร่วมการประชุม และรับฟังปาฐกถาเรื่อง “America First Agenda : ภูมิศาสตร์รัฐไทย” โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และการอภิปรายเรื่อง “America First Agenda : ความท้าทายต่อโลกมุสลิม”

โอกาสนี้ ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา กล่าวว่า หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของโลกในช่วงปลายปี 2016 คือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง นายโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) จากพรรครีพับลิกัน (Republican Party) ได้รับชัยชนะ และพรรครีพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภา ด้วยสถานะของความเป็นรัฐมหาอำนาจ ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อเวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงผู้นำอำนาจย่อมส่งผลต่ออนาคต และระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศถึงการเป็นผู้กำหนด “วาระ (Agenda)” ในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งการกำหนดวาระก็เป็นผลมาจากทัศนะ หรือ ความคิด ของผู้นำคนใหม่

ด้วยนโยบายที่สวนกระแสโลกาภิวัตน์ กระทั้งเกิดการวิภาค วิจารณ์อย่างมาก ทั้งในส่วนของนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน (America First)” การปลุกกระแสชาตินิยมขวาจัด การกีดกันทางการค้า การปิดกั้นพรมแดน การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา และสีผิว ซึ่งผลเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า อเมริกากำลังหันเหออกจากค่านิยมหลัก (Core Value) แบบเดิมของตน และคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกให้นายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี เพราะเชื่อว่านายโดนัลด์ ทรัมป์จะทำให้เงินในกระเป๋าของเขาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับคนอเมริกาเริ่มเบื่อหน่ายกับการทำสงคราม

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวอีกว่า นโยบายเกี่ยวกับมุสลิม และมุมมองของนายโดนัลด์ ทรัมป์ที่เกี่ยวกับมุสลิม เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เพราะมีการใช้ วาทกรรม เชื่อมโยง อิสลาม กับ การก่อการร้าย กระทั้งกลายมาเป็นการลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารให้ 7 ประเทศมุสลิม ประกอบด้วย อิรัก ซีเรีย ลิเบีย อิหร่าน โซมาเลีย ซูดาล และ เยเมน อยู่ในรายชื่อกฎหมายการออกวีซ่าว่าเป็นประเทศที่ต้องพิจารณา ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีผลให้เกิดความขัดแย้งกับ 7 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น และถือเป็นความท้าทายต่อโลกมุสลิม

ขณะที่ รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงและนานาชาติ กล่าวอภิปรายเรื่อง “America First Agenda : ปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อประเทศไทย” ตอนหนึ่งว่า นโยบายทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ ต่างกับโยบายที่ผ่านมาที่อเมริกาจะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เมื่อเทียบกับนโยบายของทรัมป์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่ไม่แน่นอน เช่น คำสั่งในการโจมตีทางอากาศกับซีเรีย โดยอาจส่งผลให้เศรษฐกิจ และการส่งออกของประเทศไทยในปี 2560 มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอเมริกาเป็นตลาดการส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ไม่นับรวมอาเซียน 10 ประเทศ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการค้าในทิศทางที่กีดกันมากขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลกโดยรวม ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการส่งออกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400