งานวิจัยชี้ชัด จีนตั้งใจตรึงความเป็นมหาอำนาจ 'มังกร' ตัวใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

สกว. จัดประชุมรายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทุนนิยมจีนแผ่นดินใหญ่ต่อการแผ่ขยายทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ในมุมมองทั้ง “ความสำเร็จ” และ “ความล้มเหลว” ที่มีผลต่ออาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

โครงการ “ทุนนิยมจีนประชาคมอาเซียนและชาวจีนโพ้นทะเลในอุษาคเนย์ (ระยะที่ 3)” โดยฝ่ายนโยบายชาติ และความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. จัดการประชุมรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม ณ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลระยะสุดท้ายกับผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนักวิจัยปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหามากที่สุด

ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงพัฒนาการของทุนนิยมจีนในช่วง 3 ทศวรรษ โดยเน้นศึกษาเรียนรู้บทบาททางเศรษฐกิจของลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลในอุษาคเนย์ โดยเฉพาะในประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย โดยในระยะที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจกับเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของทุนนิยมจีน ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่ออธิบายพัฒนาการและสัมพันธภาพของทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์กับสภาวะการเรืองอำนาจของจีนในบริบทธุรกิจข้ามชาติและโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน และใช้กรณีดังกล่าวเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับกลุ่มอื่นๆ ของประเทศ โดยนอกจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ แล้ว ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังได้จัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 1 เล่มภายใต้ชื่อ “Asean Economic Community and Hybrid Capitalism : Changes and Prospects” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400