The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018

สกว. โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) และ e-ASIA JRP Secretariat จัดการประชุมวิชาการภายใต้โครงการ The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018 เรื่อง “Strategy for genetic conservation and utilization of endangered or indigenous/native animal species in ASIA” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 25 61 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนาน่ชาติ และวิเทศสัมพันธ์ สกว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 45 คน ประกอบด้วยนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปินส์ เวียดนาม ลาว และไทย ผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมมือ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิจัย สกว. ชี้ “คนไทยย้ายถิ่น” ส่งเงินกลับไทยแสนล้าน

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประชุม “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยต่างประเทศ” วิเคราะห์มาตรการดูแลแรงงานให้ดีกว่าเดิม สมกับที่ส่งรายได้กลับไทยแสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมถก “America First” ความท้าทายต่อโลกมุสลิม

สกว. และภาคีเครือข่าย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม เข้าร่วม การประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี 2560 ในหัวข้อ “America First” เพื่อระดมข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อการรับมือกับนโยบายทรัมป์

อ่านเพิ่มเติม...

ขุมทรัพย์รังนกแอ่น “ชาติพันธุ์สัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สกว. จัด TRF Forum “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างความรู้ความเข้าใจอุตสาหกรรมการผลิต และการค้า “รังนก” มูลค่า แสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดการปฏิรูปนิวซีแลนด์สู่ประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายชาติฯ สกว. จัด TRF Forum “ปฏิรูปนิวซีแลนด์: นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย” หวังส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะ และการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 4