กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง จึงเห็นควรให้ยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 และให้ใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ กฎบัตรการตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการของ สกว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดังนี้

1. คำนิยาม

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้น ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ ตรากฎบัตรขึ้น เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตและ การปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(2) เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. สายการบังคับบัญชา

(1) หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ สกว. และไม่อาจมอบอำนาจในการปกครองบังคับบัญชา และการดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้อื่นได้

(2) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนพิจารณาอนุมัติ

(3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯเว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเห็นควรให้รายงานตรงต่อผู้อำนวยการ สกว.

(4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอผู้อำนวยการ สกว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. อำนาจหน้าที่

4.1 อำนาจหน้าที่

(1) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

(2) ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินต่างๆ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการ ดำเนินงาน เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

(3) ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ การตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบภายใน

(4) ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือแก้ไขระบบ การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องดังกล่าว

4.2 ความรับผิดชอบ

(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทดสอบว่าทรัพย์สินมี อยู่จริง และการใช้งานว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

(3) ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้นรวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ

4.3 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

(1) ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

(2) สอบทานและประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและความเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) สอบทานระบบและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

5. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(1) ก่อนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์และเรื่องที่จะตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับการตรวจสอบเพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอในรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบในข้อ 5. ให้ยึดแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในตามที่กรมกระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

(3) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์ และทันเวลา และควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

(4) รายงานผลการตรวจสอบ ควรมีข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการปรับปรุง เพื่อให้หน่วยรับตรวจนำไปประกอบการพิจารณา และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

(1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

8. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในต้องประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความมีจุดยืนที่มั่นคง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ปกปิดความลับ และมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2557117