กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. ปีงบประมาณ 2560

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. เพื่อให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

1. วัตถุประสงค์

กดบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบ การกำกับดูแลที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นประธานกรรมการ และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยหนึ่งคน หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยสองคน เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

  1. เสนอนโยบายการตรวจสอบ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบ
  2. ประสานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของ สกว.
  3. สอบถามรายงานผลการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน
  4. สอบทานงบการเงินของ สกว.
  5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยทำงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ตามที่เห็นสมควร
  6. เชิญผู้บริหารและพนักงาน สกว. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สกว. ได้ตามที่เห็นสมควร
  7. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยปีละ 2 ครั้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

5. การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดให้มีการประชุมปีละ 4 ครั้งทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ สกว ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หากมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ สกว.

6. หน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. โดยให้ผู้อำนวยการ สกว. สามารถมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายใน สกว. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานได้ด้วย แต่การบริหารงานบุคคลที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการ สกว. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานก่อน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบและให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์)
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. ปีงบฯ 2560122