กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการของ สกว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำหนดคำนิยามไว้ดังนี้

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

“มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

1. วัตถุประสงค์

 1. 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานของ สกว. ได้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
 2. 1.2 สนับสนุนการบริหารงานแก่ฝ่ายบริหารในการกำกับดูแลระบบการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยงของ สกว. โดยการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
 3. 1.3 เพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในรายงานทางการเงินว่ามีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีการกำกับ การป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินได้อย่างรัดกุม

2. สายการบังคับบัญชา

 1. 2.1 งานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ สกว. และไม่อาจมอบอำนาจในการปกครองบังคับบัญชา
 2. 2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้อำนวยการ สกว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. 2.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เว้นแต่ในบางกรณีคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเห็นควรให้รายงานตรงต่อผู้อำนวยการ สกว.
 4. 2.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในต่อผู้อำนวยการ สกว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 1. 3.1 ตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
 2. 3.2 สอบทานและประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและความเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. 3.3 สอบทานระบบและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของ สกว.

4. อำนาจหน้าที่

 1. 4.1 ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของ สกว. หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
 2. 4.2 ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 3. 4.3 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน
 4. 4.4 ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและการจัดวางหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ ผิดชอบของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบ

 1. 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
 2. 5.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง
 3. 5.3 รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
 4. 5.4 ติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

 1. 6.1 งานตรวจสอบภายในต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ เรื่องที่จะตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และควรหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับหน่วยรับตรวจเพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอในรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
 2. 6.2 รายงานผลการตรวจสอบต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์ และทันเวลา โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

7. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในต้องประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความมีจุดยืนที่มั่นคง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ปกปิดความลับ และมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ โดยจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 

(ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา)
ประธานกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย162