กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. ปีงบประมาณ 2560

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. เพื่อให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ สกว. ปีงบฯ 2560111

อ่านเพิ่มเติม...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการของ สกว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำหนดคำนิยามไว้ดังนี้

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

“มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย152

อ่านเพิ่มเติม...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง จึงเห็นควรให้ยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 และให้ใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ กฎบัตรการตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการของ สกว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2557117

อ่านเพิ่มเติม...