สกว. ร่วมกับ Royal Society และ British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ภายใต้ทุนโครงการ Newton Fund ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship

TRF - Newton Fund - The Royal Society - British Academy

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (Co-Applicant) ในโครงการ และระหว่างการรับทุนนักวิจัยไทยจะต้องมีช่วงเวลาที่ไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ โดยงบประมาณโครงการส่วนหนึ่งสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการวิจัยของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษได้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology Entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Technology Entrepreneurs สำหรับในปีประจำปี 2561 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Applicant_Guidance_Notes-LIF_Programme.pdf)Applicant Guidance Notesแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561997
Download this file (Application_Form.rtf)Application Formแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561459

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20170712PR_NewtonFund.pdf)20170712PR_NewtonFund.pdfประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases380

INFORMATION DAY : Boosting Your Confidence & Proficiency for hunting UK-Thailand funds

INFORMATION DAY :

Boosting Your Confidence & Proficiency
for hunting UK-Thailand funds

  • Monday 7th August 2017 at Buri Sriphu Boutique Hotel, Hat yai, Songkhla
  • Wednesday 9th August 2017 at Holiday Inn, Chiang Mai
  • Thursday 10th August 2017 at Bliston Suwan Park View, Ploenchit, Bangkok
  • Friday 11th August 2017 at AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center, Khon Kean

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR-NEWTON INFORMATION DAY.pdf)PR-NEWTON INFORMATION DAY.pdfรายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”383
Download this file (Brochure_final.pdf)Brochure_final.pdfBrochure336
Download this file (reply form_final.docx)reply form_final.docxแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา251

Page 1 of 3