ตามรอยวิจัยแหล่งโบราณคดีปางมะผ้า แหล่งใหม่วัฒนธรรมโลงไม้-โบราณวัตถุ

04รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจัยโครงการ “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่ที่ได้รับการวิจัยด้านโบราณคดีเชิงบูรณาการร่วมกันของศาสตร์ด้านโบราณคดี วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการจัดการมรดกวัฒนธรรม ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

            โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยต่อยอดมาตั้งแต่โครงการการสำรวจและการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี 2541 เรื่อยมาจนถึงโครงการในปัจจุบัน สำหรับโครงการวิจัยการปฏิสัมพันธ์ฯ นี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยของ รศ. ดร.รัศมี กับ ทพญ. ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพฟันและกระดูกคน รศ. ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา นักธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อตอบโจทย์วิจัยในช่วงเวลาระหว่าง 10,000-1,000 ปีมาแล้ว ว่าสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างไรในแง่ของการดำรงชีวิตและเทคโนโลยี รวมถึงเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันหรือไม่ โดยเน้นที่วัฒนธรรมโลงไม้ซึ่งเป็นพิธีกรรมการปลงศพของคนบนพื้นที่สูง

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมโลงไม้และแหล่งโบราณคดีปางมะผ้า

14838 01

             เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2557 รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจัย นำคณะเจ้าหน้าที่ สกว. และสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดี “ชุมชนบ้านไร่” ซึ่งเป็นพื้นที่งานวิจัยอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายการวิจัยท้องถิ่น โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหน่าว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสถานที่พัฒนาทางกายภาพ ที่ต้องเดินและปีนป่าย รวมถึงการพัฒนาสติปัญญา ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยมีของดีมากมายที่เราควรช่วยกันทะนำบุรงรักษาก่อนที่จะสูญหายไปตามกระแสการพัมนาการท่องเที่ยวแบบสูตรสำเร็จ ดังจะเห็นได้ว่า คนเล็กที่เป็นชายขอบของสังคมไทยมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างไร มีแหล่งโบราณคดีที่ช่วยให้เรารู้จักคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุนับหมื่นปีอยู่ในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ วิถีไทย: บ้านดอยมดแบบอย่างชุมชนจารีตประเพณี

          ในอดีตชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) มีรูปแบบการปกครอง โดยมีผู้นำที่เป็นผู้นำเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป การขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณจะต้องมีคุณสมบัติที่จะต้องเป็นคนที่คนในชุมชนให้การยอมรับ มีการประพฤติตนอยู่ในครรลองคลองธรรมอันดีงามของชาวลาหู่อย่างเคร่งครัด

8e58e8ee888888

วงเต้นรำประกอบด้วยชาวบ้านวัยต่างๆ ทั้งผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

กล้วยทอด-เฟก เบียร์หนทางใหม่โอท็อปไทย

ee8899999e9ขณะนี้สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโอท็อปในบ้านเรา เริ่มขายไม่ออก เพราะผู้ผลิตแข่งขันกันเองทำให้หลายผลิตภัณฑ์คล้ายกันจนแยกไม่ออก แต่ไม่ได้มาตรฐาน หีบห่อไม่ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อ


          เมื่อเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องเร่งแก้ไข ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จึงได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดให้กับกลุ่มอาหารโอท็อป 164 ราย จากทั่วประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าขึ้นสู่ตลาดบน และเตรียมเข้าสู่ตลาดสากลรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน(เออีซี) ในปี 2558 เป้าหมายคือจำหน่ายสินค้าโอท็อปให้ได้ 95,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ และ 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

'โรงไฟฟ้าถ่านหิน'ทะเลกระบี่จุดเปลี่ยนวิถีชุมชน-ธุรกิจท่องเที่ยว

ere558e5885r

          จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา
          'ถ้าเกิดเหตุการณ์หรือมีปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เรารับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน หรือผู้ประกอบการ'


          นราธร หงษ์ทอง
          ทันทีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ยืนยันที่จะเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ใจกลางทะเลจังหวัดกระบี่ ข่าวที่เผยแพร่ออกไปกลายเป็นฝันร้ายของชุมชนโดยรอบ เพราะโรงไฟฟ้าคือภัยคุกคามต่อแหล่งท่องเที่ยว อาชีพหลักของชาวลันตา และเส้นทางขนถ่ายถ่านหินทางเรือ อาจกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญของภัยที่ยากจะควบคุม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม มจธ.นำร่องโครงการ “ยลเสน่ห์...ตลาดพลู”

img001002โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าในชุมชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษา พื้นที่ตลาดพลู-วัดโพธินิมิตร โดยคณะวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการนำร่องท่องเที่ยว “ยลเสน่ห์...ตลาดพลู” โดยมีกิจกรรมปั่นจักรยานรอบย่านตลาดพลู และการเดินศึกษาเส้นทางวัฒนธรรม ณ บริเวณสี่แยกตลาดพลู ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. เพื่อพัฒนาความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มกิจกรรมนำร่องร่วมกับชุมชนย่านตลาดพลู และย่านใกล้เคียง พร้อมกับจัดกิจกรรมวิชาการและสันทนาการทางด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมความหลากหลายในกิจกรรมและศักยภาพของชุมชนในการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างความยั่งยืนของวิถีชุมชนในย่านตลาดพลู

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเตรียมพร้อมรับเออีซี

img000023(25 มิ.ย. 57) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ - สำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. จัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ด้านการท่องเที่ยวของไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน” เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ไทย ศึกษาอดีตเพื่อพัฒนาอนาคตประเทศ

d0303งานวิจัย ๑๐๐ เอกสารสำคัญประวัติศาสตร์ไทย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับดีเด่น สาขาปรัชญา จาก วช. (สำนักข่าว Spring News)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว

            M004นักวิจัย สกว.เปิดเวทีอนุรักษ์และธำรงรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เสนอแนะให้ใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เที่ยวชมแนวปะการังในหมู่เกาะ หวังกระตุ้นจิตสำนึกคนในพื้นที่และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวางแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระบี่ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในย่านตลาดพลู

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. และสำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดการประชุมเวที สกว. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์และธำรงรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยมีผู้นำเสนอผลงานดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ทิศทางงานวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธธรรม สกว. ใช้“ธรรม”ขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนในชุมชน

           02-0620 สิงหาคม 2557 --  สถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเชิงพุทธธรรม ครั้งที่ 1 “ทิศทางงานวิจัยเชิงพุทธธรรม” โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถา ณ วิทยาสงฆ์ลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินโครงการวิจัยเชิงพุทธธรรม และหาแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัย กรอบการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกับสถานบันการศึกษาและผู้สนใจ รวมถึงสร้างความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3