หนังสือดีที่คนไทยควรอ่านเรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ

หนังสือและสื่อเผยแพร่เรื่อง ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมือกันอย่างไร ให้ความรู้ที่ครอบคลุมเรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งหมดที่บุคคลทั่วไปควรรู้ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี...


Read More...

บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นต้นแบบบริเวณหาดโคลน...

โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ ได้แก่ ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ วิศวกรรมชายฝั่ง อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา นิเวศวิทยาชายฝั่ง ...


Read More...

แนวคิดใหม่สู่การแก้ปัญหาโลกร้อนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวและเผยแพร่หนังสือ “Future Prefect” เป็นครั้งแรกในการประชุม Rio+20 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60,000 คน จากประเทศสมาชิก 191 ประเทศ หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความที่เ...


Read More...

การเตรียมการเพื่อกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขากการผลิต

ผลงานวิจัยได้ มาตรการจัดการก๊าซเรือนกระจก และวิธีการกำหนดเป้าหมายการบดก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย เกิดเป็นองค์ความรู้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการก๊าซเรือนกร...


Read More...

ระดมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนระยอง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยขอ...


Read More...

ข้อเสนอจากงานวิจัยสนับสนุนการเตรียมการเจรจาความตกลงเปิดเสรีทางการค้าไทย-อียู...

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย “การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา บูดาเปสต์ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหรัฐ และอียู-อาเซียน...


Read More...

การศึกษากระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982...

โดย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ “ผลงานจากโครงการทำให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ...


Read More...

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทยและการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม...

โดย รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม “ข้อมูลทางวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายได้นำไปสู่การขับเคล...


Read More...

“มองคุณภาพอากาศผ่านไลเคน กับนักสืบสายลม” แผนที่การสำรวจไลเคนกรุงเทพฯ

“โครงการนักสืบสายลม” หนึ่งในกิจกรรมนักสืบสิ่งแวดล้อม ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2551 โดยได้รับความสนับสนุนการดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบโจทย์เร...


Read More...

ทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และปะการังชายฝั่ง...

จากข้อมูลการศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ของโครงการ BRT ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำ...


Read More...
0123456789

อย่าลืมหน้าที่ขจัดคอร์รัปชัน

          IMG 1740เชื่อว่าวันนี้สังคม คงจะมุ่งเน้นไปที่หาทางออกวิกฤติทางการเมืองของประเทศ ว่าจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือช่วงระหว่างเลือกตั้งประเทศต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อออกจากวิกฤติซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศในยามนี้ แต่โจทย์ที่ท้าทายและใหญ่กว่าหลายเท่าและอาจจะเป็น"ราก"ของปัญหาในวันนี้คือปัญหา คอร์รัปชัน ที่ต้องเตือนสติ ย้ำกันอย่างต่อเนื่องว่าคนไทย ทั้งหลายอย่าลืมที่จะกระตุ้น รณรงค์ ต่อต้านปัญหาของคนทั้งชาติ เพราะหากยังชะล่าใจ หย่อนยานในการต่อต้านแล้ว ต่อให้เราได้ผู้นำ พรรคการเมืองที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ ก็ยากที่จะพัฒนานำประเทศไปข้างหน้าได้ ที่สำคัญเรื่องใหญ่อย่างปัญหาคอร์รัปชันมิอาจจัดการแก้ไขได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง แต่คือการรวมพลังของคนทั้งชาติ และมีระบบโครงสร้างที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ถามว่าตอนนี้กฎหมายเรามีมากพอหรือยัง ต้องบอกว่าทันสมัยมากพอ แค่ทำอย่างไรเกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสังคมรังเกียจคนคอร์รัปชัน มิใช่นับถือกันอยู่เช่นปัจจุบัน


          เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ ทีดีอาร์ไอ ได้จัดเสวนาที่น่าสนใจและเห็นพ้องตรงกันว่า สังคมไทยตื่นตัวและมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่กระจัดกระจายจำนวนมาก แต่ยังขาดการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและยังไม่มีการนำเอาข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันวงเสวนาจึง เสนอว่าควรมีศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลของทุกฝ่าย และมีการพัฒนาดัชนีฐานข้อมูล สถิติของการคอร์รัปชันที่เจาะลึกโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  พร้อมกันนั้น เห็นว่าโมเดลเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

แนะทางแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ต้องสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

            0001 ‘ศ.วิชา’ ชี้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเห็บเหาที่ฝังรากลึกมายาวนานในสังคมไทย ย้ำหน่วยงานราชการต้องมีจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และควรระบุในรัฐธรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวระหว่างการประชุมโครงการ “ศึกษาสถานภาพความรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องขอบเขตและผลกระทบของการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย ว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น เพราะมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งตัวเงินและที่ประเมินค่าไม่ได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

AUTM Asia 2016 “Gateway to ASEAN, an Emerging Dynamic Market”

10371718 1185148378170824 1001334894974251118 nรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 “Gateway to ASEAN, an Emerging Dynamic Market” ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย สวทช. สวทน. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 7 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึง สกว. เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการทำงานและการแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

 

งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 30 คน อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับกลุ่มนักจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียนได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้ผล 'ฟ้องหมิ่นประมาท' ไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ตัวเอง แต่เซ็นเซอร์การรับรู้สาธารณะด้วย

ชี้ผล 'ฟ้องหมิ่นประมาท' ไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ตัวเอง แต่เซ็นเซอร์การรับรู้สาธารณะด้วย

        ถกการฟ้องหมิ่นประมาท นักวิชาการกฎหมายชี้ภาครัฐใช้กฎหมายสกัดประชาชนตรวจสอบการทำงานสาธารณะ แนะพิจารณาความผิดโดยคำนึงถึงประเด็นสาธารณะ นักสิทธิถามความผิดในโลกออนไลน์ สิ้นสุดตรงไหน เผยหลายคดีเกิดนานแล้ว-ถูกดำเนินคดีก่อนประกาศ คสช. ยังต้องขึ้นศาลทหาร นักวิชาการสื่อระบุผลจากการฟ้องหมิ่นประมาท ไม่ใช่แค่ทำให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเอง ยังส่งผลเซ็นเซอร์สาธารณะด้วย

1507255901

อ่านเพิ่มเติม...

แจ่มเลย! ว.ศิลปะ สื่อฯ มช.โชว์เต็ม ทั้งแอปเที่ยวอัจฉริยะ ย้อนอดีต “เชียงใหม่” 200 ปี

 หน้าแรกผู้จัดการ Online | ภาคเหนือ
แจ่มเลย! ว.ศิลปะ สื่อฯ มช.โชว์เต็ม ทั้งแอปเที่ยวอัจฉริยะ ย้อนอดีต “เชียงใหม่” 200 ปี
โดย MGR Online    
9 กรกฎาคม 2559 08:46 น. (แก้ไขล่าสุด 9 กรกฎาคม 2559 09:43 น.)
 
1507255904
 
เชียงใหม่ - คณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งโต๊ะโชว์งานวิจัยแอปพลิเคชัน-เว็บไซต์ หนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชียงใหม่ มีทั้งแอปเที่ยวแบบอัจฉริยะ โลก 3 มิติย้อนอดีตเชียงใหม่ 200 ปี ทั้งภาษาอังกฤษ-จีน
 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

สปวท. โดยการสนับสนุนจาก สกว. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มธ. จัดการประชุมหารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ.....” เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

คลังสมองจับมือ สกว. ดัน IP 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สถาบันคลังสมองของชาติ ผนึกกำลัง สกว. และ เอกชน เปิดเวทีกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้ นโยบายลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุน LTF คนรวยได้ประโยชน์ แนะยกเลิกช่วยรัฐประหยัด 9 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด Policy Forum ประเด็น “แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผลงานจากโครงการวิจัย” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจากกรมสรรพากร ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...