ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

การวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะสามารถทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Research_Enhancing_and_Utilization_Fund_(Academic_Div)_2561.pdf)RE&U Fund 2561ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้...ปีงบประมาณ 2561377
Download this file (Application_Form-Research_Enhancing_and_Utilization_Fund_(Academic_Div)_2561.docx)Application Forms (RE&U)แบบฟอร์มสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอด...ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561234

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products for Drug Discovery

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

การรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารต้นแบบของการพัฒนายาเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น สารออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ ลดความดันโลหิตสูง ต้านการอักเสบ ลดเบาหวาน เป็นต้น  สารออกฤทธิ์เหล่านี้มีจำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงซึ่งสมควรที่จะทำวิจัยลงลึกเพื่อให้ได้สารที่จะนำไปทดสอบทางยา (drug candidate) และนำไปทดลองทางคลินิกต่อไปในอนาคต  ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคของงานวิจัยในประเทศไทยคือการขาดนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่างๆ และขาดการทำงานวิจัยเป็นเครือข่ายที่ชัดเจน  จากกรณีศึกษาของประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาการแพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine) พบว่าประเทศจีนได้ทำการวิจัยและพัฒนายาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการวิจัยตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานและมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องพัฒนายา หรือมีความร่วมมือกับบริษัทยาทั้งในหรือต่างประเทศเพื่อผลิตยา ทำให้ประเทศจีนสามารถลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศได้ระดับหนึ่งและยังสามารถส่งยาออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้อีกด้วย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติและการสร้างพันธมิตรวิจัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  สกว. จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา  โดยมุ่งหวังที่จะใช้กลไกความร่วมมือนี้ในการผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) โดยสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการจากหลากหลายสาขา เช่น งานวิจัยด้านเคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ เป็นต้น ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ริเริ่มให้มีทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจีนซึ่งทำให้นักวิจัยไทยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่ขาดจากนักวิจัยจีนได้  การสนับสนุนโครงการที่ผ่านมาได้มีการค้นพบสารต้นแบบหลายสาร  รวมทั้งสารที่ฤทธิ์ยับยั้งหรือรักษาโรคเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ฝ่ายวิชาการ สกว. และ NSFC ได้จัดให้มี Thailand-China Joint Workshop for Natural Products and Drug Discovery เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกันด้วย  สำหรับทิศทางระดับประเทศปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการจัดทำพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

เพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกว. และ NSFC มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและขยายความร่วมมือไปยังโจทย์วิจัยด้านอื่นที่เป็นความต้องการของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สกว. และ NSFC  จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-Natural_Products_for_Drug_Discovery.pdf)Call for Paper (TRF-NSFC)ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย... Natural Products for Drug Discovery173
Download this file (Announcement_with_Research_Proposal_Form-Natural_Products_for_Drug_Discovery.doc)Research Proposal Formประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ77

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20170712PR_NewtonFund_ARD.pdf)20170712PR_NewtonFund_ARD.pdfการรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases289

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัคร ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_MRG_20170515.pdf)PR_MRG_20170515.pdfรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่1540

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_TRG_20170515.pdf)PR_TRG_20170515.pdfรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่946

Page 1 of 3