สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)

TRF-Logo-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
(เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

1.1 หลักการและเหตุผล

ยุคปัจจุบัน เป็นยุคเทคโนโลยี รัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทย เป็นไทยแลนด์ 4.0 มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามารองรับการบริหารทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภาพในทางลบเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ คืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นภัยทางเทคโนโลยี มีประชาชนจำนวนมากมาย ถูกหลอกลวงโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความเสียหายทั้งต่อผู้ใช้งานส่วนบุคคลและเครือข่ายในวงกว้าง ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น การหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวโดยการสร้างหน้าเวปปลอมให้ผู้ใช้งานลงชื่อใช้ระบบ หรือ การสร้างโค๊ดอันตรายเพื่อมุ่งทำลายข้อมูลหรือสร้างความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้จักกันทั่วไป ที่เรียกว่าไวรัสเวิร์ม เป็นต้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-Cybercrime_and_Technological_Threats_Thailand_4.0_20180309.pdf)Call for Papers (Div4)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์... ไทยแลนด์ 4.0)207

อ่านเพิ่มเติม...

(ขยายเวลา) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

TRF-Logo-

ประกาศ ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

อ้างอิงจาก ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น ซึ่งได้สิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา แต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามาเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น จึงขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (สปวท.) ในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัย ด้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจบนพื้นฐานแนวคิด “การใช้องค์ความรู้นำการพัฒนา” ในรูปแบบการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base Research) และเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ความรู้ในรูปแบบ Interdisciplinary เนื่องจากการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ มีรูปแบบที่แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ประกอบกับความรู้ที่ใช้เพื่อการพัฒนาให้การปกครองตนเองของท้องถิ่นเป็นจริงได้ จำต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายแขนง เช่น รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Local_Research_with_New_Contexts_and_Challenges_2561.pdf)Call for Paper (Local Research)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการ...ท้องถิ่น2287

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับฐานราก สร้างศักยภาพให้กับพื้นที่เพื่อพร้อมรับและรุกกับการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่จะช่วยให้ออกแบบนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศให้ดีขึ้น   เพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Researcher_Development_Fund_(Community_and_Society_Field)_2561.pdf)Call for Paper (Div4) 2561ประกาศ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประจำปี 25612685
Download this file (R4S_Proposal_SM_Form.pdf)R4S Proposal SM Formตัวอย่างรูปแบบข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (ไฟล์ PDF)709
Download this file (R4S_Proposal_SM_Form.docx)R4S Proposal SM Formตัวอย่างรูปแบบข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (ไฟล์ MS Word)688

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560

"ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม"

ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (New2112255901.pdf)New2112255901.pdfประกาศทุน_ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 604936

Page 1 of 2