ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายของประเทศขนาดใหญ่อย่างเช่น จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย เมื่อประเทศเหล่านี้ดำเนินนโยบายใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) จึงริเริ่มโครงการ “จับตามหาอำนาจ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจการดำเนินนโยบายของประเทศมหาอำนาจที่มีผลต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการสนับสนุนนักวิจัยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ ในด้านนโยบายของประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซียแบบเจาะลึก ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนและโจทย์วิจัยที่มีความสำคัญ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” นี้ จะเป็นการศึกษาการดำเนินนโยบายของประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้กำหนดนโยบายของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดท่าทีของประเทศไทยที่จะมีต่อประเทศเหล่านี้ และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย

          ฝ่ายฯ จึงมีความประสงค์ที่จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 3 ประเทศ ดังนี้
          1. ประเทศจีน ในประเด็นการค้าการลงทุน/อุตสาหกรรมอาวุธ
          2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นความมั่นคง/สิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา/TPP/อุตสาหกรรมอาวุธ
          3. ประเทศรัสเซีย ในประเด็นการค้าการลงทุน/อุตสาหกรรมอาวุธ/วิทยาศาสตร์


วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจใดประเทศหนึ่งจาก 3 ประเทศ (จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) ในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
          2. เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ประเทศ และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศทั้ง 3 ที่มีผลกระทบต่อไทยอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย
          เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เลือกศึกษาเฉพาะประเทศที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ทางฝ่ายระบุ มีการติดตามข่าวสาร และ/หรือ การทำวิจัยระยะสั้นเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนหรือโจทย์วิจัยสำคัญได้ กล่าวโดยสรุปกิจกรรมของโครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประกอบด้วย
          (1) การทำวิจัยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายระบุ
          (2) การ Monitor (ข่าวสาร/เหตุการณ์/การวิเคราะห์ ฯลฯ)
          (3) การทำวิจัย (โจทย์เร่งด่วน/โจทย์สำคัญ ฯลฯ)

ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
          1. ผู้เสนอขอทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย
          2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ(หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย

          อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          การมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ประเทศในประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ สามารถให้ความรู้
ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ
          วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก
          วันที่ 15 กันยายน 2559

การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
          1. ทางอีเมล์ ( ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2559 )
                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)
          2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
                    ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
                    ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
                    เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
                    ( กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ จับตามหาอำนาจ” )

หมายเหตุ Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก www.trf.or.th (ตามเอกสารแนบ)


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่: รุ่งนภา โทร 0-2278-8200 ต่อ 8325 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Div1-Super power 2560.pdf)Div1-Super power 2560.pdfประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 25601834