TRF Seminar Series “Material advancement via organic synthesis”

        DSC 0431  โครงการ “การประสานารประสาและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย” การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานแลภายใต้การประสานงานและให้ทุนของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (พคน.) และฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. (TRF Seminar Series in Basic Research)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Materials advancement via organic synthesis” โดยมี ศ. ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ คปก. และ รศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนของ สกว. ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของวัสดุอินทรีย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ และวัสดุฟังก์ชัน ประเมินความก้าวหน้าของนักวิจัยผู้รับทุน รวมถึงเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในงานวิจัยที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าและการบูรณาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้และเทคนิคด้านการสังเคราะห์สารมาใช้ในการพัฒนาวัสดุอินทรีย์ใหม่ ๆ ในอนาคต

ภายในงานยังมีการบรรยาย 12 เรื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน และการบรรยายจากนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2 เรื่อง และปริญญาโท 2 เรื่อง ส่วนการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์มีทั้งหมด 26 เรื่อง จากนักศึกษาระดับปริญญาเอก 11 เรื่อง และปริญญาโท 15 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

DSC 0431

ศ. ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ คปก. 

 

DSC 0418

รศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC 0443

DSC 0450

2

ภาพบรรยากาศ

 


เรียบเรียงเนื้อหา: นิธิปรียา จันทวงษ์