การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 43

อบรมการจัดการธาตุอาหารในสวนไม้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รศ. ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ได้จัดอบรม “การจัดการธาตุอาหารในสวนไม้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนำผลงานวิจัยของโครงการ “ความต้องการธาตุอาหารและการแนะนำปุ๋ยในทุเรียน” ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 4 ปี และผลงานของโครงการ “ความต้องการธาตุอาหารและการแนะนำปุ๋ยในมังคุด” โดยเนื้อหาในการอบรมเน้นการจัดการธาตุอาหารในสวนไม้ผลโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินและพืชเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย ทั้งนี้มีเกษตรกรและนักวิชาการเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน จากทุกภาคของประเทศ ซึ่งพบว่าแนวทางการจัดการธาตุอาหารไม้ผล โดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินและพืช ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น

 

หนังสือ “ปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม” ได้รับการจัดพิมพ์ 
หนังสือ “ปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม” เป็นผลงานของโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดย รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำรายชื่อหนังสือดีวิทยาศาสตร์จำนวน 88 เล่ม ที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา แบ่งเป็นประเภทบันเทิงคดีจำนวน 29 เล่ม ประเภทสารคดีจำนวน 30 เล่ม และประเภทความรู้ทั่วไปจำนวน 29 เล่ม เนื้อหาในเล่มจะประกอบด้วย ที่มาและวิธีการคัดเลือกหนังสือดีดังกล่าวแต่ละเล่มที่ได้รับการคัดเลือก มีคำวิจารณ์ถึงจุดเด่น ที่สะท้อนความคิด ความรู้ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ของคนไทยและสังคมไทย
 
สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ ในเครือบริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ “ปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม” ยอดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 2,000 เล่ม ขนาดหนังสือ 16 หน้ายกพิเศษ โดยจะวางจำหน่ายตามร้านหนังสือในเครือบริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด ผู้ที่สนใจสามารถขอดูตัวอย่างหนังสือได้ที่ สกว.

 

“ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน” ได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการใน คณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ติดต่อ อ.เขาค้อ และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2544 ยังความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ติดต่อ อ.เขาค้อ และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และให้ รศ. ดร.วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ “ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน” เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจหน้าที่คือตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2544 และตรวจสอบสภาพพื้นที่ ซึ่งนับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง

 

ผลวิจัยโครงการป้องกันมลพิษ เพิ่มรายได้ให้โรงงานอุตสาหกรรม 
โครงการป้องกันมลพิษและลดของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและแปรรูปผักผลไม้ดองใน ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมี รศ. ดร.สุพร คุตตะเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น หัวหน้าโครงการ ได้จัดทำรูปแบบและแนวทางในการป้องกันมลพิษและของเสียให้แก่กลุ่มโรงงานอาสาสมัคร จำนวน 13 โรงงาน มีข้อเสนอแนะสำหรับช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน 21 ข้อ ผลของการดำเนินงานของโรงงานตามข้อเสนอแนะพบว่าสามารถประหยัดหรือเพิ่มรายได้ตั้งแต่ 1,420 บาทต่อเดือน จนถึง 95,560 บาทต่อเดือน การจัดทำโครงการลดมลพิษนี้ได้ให้แนวทางที่จะนำไปใช้กับโรงงานอื่นๆ ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงาน ในที่สุดจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศ

 

งานวิจัยวัฒนธรรมการวิจารณ์เผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้าง 
 ผลจากการดำเนินการในโครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย” ระยะที่ 1 โดยมี ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจารณ์ใน 4 สาขา ได้แก่ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปการแสดง และสังคีตศิลป์ ได้กระตุ้นกระบวนการวิจารณ์ในสังคมไทย โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปิน นักวิชาการ นักวิจารณ์ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งโดยการตีพิมพ์บทความวิจัยในรูปบทความ หนังสือ และตำรา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน นอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในหลายสาขาวิชา เช่น การจัดการทางวัฒนธรรม, ดนตรีศึกษาเบื้องต้น, การวิจารณ์ละคร, ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นสูง, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร่ในรูปของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางช่อง 11 ของ กรมประชาสัมพันธ์

 

การจัดแบ่งรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 
โครงการวิจัยเรื่อง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชุดโครงการการกระจายอำนาจทางการคลัง โดยสถาบันพัฒนาสยาม และมี ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ จากการที่นำผลงานนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงินการคลัง งบประมาณและบุคลากร คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ยอมรับแนวคิดของคณะวิจัยไปใช้ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์การจัดแบ่งรายได้ภาษีอากรและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2545 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการชดเชยรายได้ค่า ธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
 
นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2545 สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปดำเนินการต่อเนื่องหลายประการ ได้แก่ 
- การปรับปรุงสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.92 เป็นร้อยละ 22 
- ออกประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมที่พิจารณารายภาษีเป็นการพิจารณาจากภาษีทั้งระบบ 
- การปรับปรุงโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ได้มอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญขอผลงานวิจัยของ สกว. ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ 
สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของการจัดระบบการบริหารราชการในรูปแบบของกระทรวง ทบวง กรม รูปแบบใหม่ โดยนโยบายดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งและจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของภาคราชการทั้งระบบ
 
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบราชการ โดย คุณไสว พราหมณี ทราบข่าวว่า สกว. เคยสนับสนุนงานวิจัยชุดโครงการปรับ ภาคราชการสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ในปี 2538 ซึ่งมี ศ. ดร. ปรัชญา เวสารัช จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหัวหน้าโครงการ จึงได้ติดต่อขอข้อมูลรายงานวิจัยในโครงการเพื่อประกอบการศึกษาและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการ ซึ่งกำลังจะนำเข้าพิจารณาในสภา พร้อมทั้งขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจในเรื่องดังกล่าวเพื่อทาบทามและแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบราชการ

 

การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยวิธีทางฟิสิกส์ 
 โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ” โดยการสนับสนุนของ สกว. และ บริษัท บางกอกแอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด ได้สร้างเครื่องเคลือบผิวเครื่องประดับต้นแบบโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ซึ่งสามารถใช้เคลือบผิวเครื่องประดับ เช่น นาฬิกา และแหวน ให้มีสีทองสวยงามและติดทนนาน
 
การเคลือบผิวเครื่องประดับโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ มีข้อดีคือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างจากการเคลือบโดยใช้วิธีการทางเคมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำความรู้เรื่องการเคลือบผิวของโครงการนี้ไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการเครื่องประดับ ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เครื่องเคลือบดังกล่าวได้ถูกนำไปแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2545 และงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40


แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย ฉบับที่ : 43