การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม

frontการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม 

เอกสารจากชุดโครงการ “การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย” ในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้เขียน:
นพพล วิทย์วรพงศ์, ธัชนันท์ โกมลไพศาล, จูน เจริญเสียง, ดนุพล อริยสัจจากร, นณริฏ พิศลยบุตร, ภาณุทัต สัชฌะไชย, จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, ณัชชา ลิมสถายุรัตน์

บรรณาธิการ:
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (OFDI-V2.pdf)OFDI-V2.pdfการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม5726