งานวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนช่วยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง

 

re2552-142  อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งมีความสำคัญและถูกจัดลำดับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ปริมาณการส่งออกกุ้งปัจจุบันจะเป็นการส่งออกกุ้งขาวแวนาไมเป็นส่วนใหญ่ ตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป โดยส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นยอดรวม 70% ของยอดส่งออกทั้งหมด ปัจจุบันโครงสร้างทางการผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป กุ้งซึ่งเคยส่งออกเป็นอันดับที่ 1 ของโลกติดต่อกันนับ 10 ปี กลับมีผลผลิตที่ลดลง  เนื่องจากมีปัญหาความสลับซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการผลิต  การเพาะเลี้ยง การซื้อขาย รวมถึงการส่งออก สาเหตุที่สำคัญคือแต่ละส่วนขาดการประสานงานเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งในแง่ข้อมูลข่าวสารและการไหลของสินค้าระหว่างส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาวการณ์ส่งออกถดถอย ดังนั้นคณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยมหิดล  และภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร. วลัยลักษณ์  อัตธีรวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จึงได้ศึกษาวิจัยและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาวในสภาพปัจจุบัน ทราบถึงกระบวนการทางธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมกุ้งขาว และทำให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกุ้งขาวถึง 14 แนวทาง

 

ผลการวิจัยของโครงการนี้ทำให้เกิดโครงการวิจัยต่อเนื่องที่นำผลการศึกษานี้ไปใช้ คือโครงการการศึกษาความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  ซึ่งได้รับการอนุมัติทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

​