การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์แนวโน้ม ปัจจัยกำหนดการออกไปลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้น

OFDI-Coverการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์แนวโน้ม ปัจจัยกำหนดการออกไปลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เอกสารจากชุดโครงการ “การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย” ในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้เขียน:
จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว, กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, นิพิฐ วงศ์ปัญญา, Pavida PANANOND, Alvaro CUERVO-CAZURRA, กิริยา กุลกลการ, ธนะพงษ์ โพธิปิติ

บรรณาธิการ:
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (OFDI-V1(19-05-2558).zip)OFDI-V1(19-05-2558).zip 6299