ระบบเฝ้าระวังแบบไร้สาย

 ระบบเฝ้าระวังแบบไร้สายนั้น  ทำหน้าที่เสมือนตาอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระบบที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม ดังเช่น ปัญหาทางด้านอาชญากรรม ปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดน ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงครอบคลุมไปถึงระดับนานาชาติ ตัวอย่างเช่น กรณีสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  หรือกรณีการวางระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่  31 ธันวาคม 2549  ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การมีระบบที่สามารถตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ล่อแหลมหรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยนี้มีความจำเป็นในการที่จะป้องปรามความไม่สงบต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้     นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ทางกฎหมาย เพิ่มความปลอดภัยทั้งผู้ตรวจการณ์ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ  

จากเหตุผลดังกล่าว คณะนักวิจัยจากศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  โดยมี พันเอกอดิศักดิ์ สุวรรณประกร สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม เป็นหัวหน้าโครงการ จึงได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังแบบ


ไร้สาย ผลจากการวิจัยทำให้ได้ชุดระบบเฝ้าระวังแบบไร้สายซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยลูกข่าย 4 ตัว ส่งสัญญาณภาพไร้สายแบบ real time มายังแม่ข่ายที่สามารถเฝ้าระวังได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา โดยสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลในรัศมี 5 กิโลเมตร กรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางในแนวสายตา และสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลในรัศมี 2 - 3 กิโลเมตร กรณีที่มีสิ่งกีดขวาง      นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้เพิ่มเติมความสามารถของระบบโดยได้ออกแบบให้มีการทำงานเป็นระบบย่อยแบบพึ่งตนเอง (stand - alone mode) ในกรณีที่ลูกข่ายนั้นๆ ไม่สามารถติดต่อกับแม่ข่ายได้  

ผลสำเร็จจากการวิจัยในโครงการดังกล่าว  ได้ถูกนำไปใช้งานจริง 2 แห่งคือ  ที่กรมรักษาความปลอดภัย ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  และที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด

​