คณะกรรมการ สกว.

presentation 32px ด้านนโยบายกองทุน

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อตำแหน่ง
ศ.นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
ศ.ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์ กรรมการ
ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา กรรมการ
รศ.ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ กรรมการ
ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการ
ศ.ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ
ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการและเลขานุการ

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 28/01/2559

 

piechart 32px ด้านติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

ชื่อตำแหน่ง
ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการ
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการ
ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน กรรมการ
ดร.บุญชู  ปโกฏิประภา กรรมการ
ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
ศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการ
ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฏ กรรมการ
ศ.ดร.โมไนย  ไกรฤกษ์ กรรมการ
นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ กรรมการ
รศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์ กรรมการ
ดร.ปริตตา  เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการและเลขานุการ

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 28/01/2559