รายการวิจัยไทยคิด

 

            เนื่องจากในแต่ละปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการสนับสนุนงานวิจัยเป็นจำนวนมาก แต่การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ยังมีน้อย สกว. จึงมีแนวคิดเพื่อให้งานวิจัยที่เกิดจากการคิดค้นโดยนักวิจัยไทยได้มีการเผยแพร่สู่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ความรู้พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

           

            การสื่อสารหรือการเผยแพร่งานกับประชาชนให้ได้รับรู้ถึงผลงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น  นายรุจ เรืองมณี หัวหน้าโครงการวิจัยจึงได้นำเสนอการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบรายการโทรทัศน์ "เกมโชว์"  ซึ่งมีความเหมาะสมยิ่งกับบริบทของผู้ชมโทรทัศน์ที่เป็นคนไทย  เพราะเป็นการนำเสนอที่มีความสนุกและแฝงไปด้วยสาระ สามารถทำให้ผู้ชมได้เห็นถึง "แรงบันดาลใจ" "แนวคิด" "การพัฒนาโจทย์"หรือ"การแก้ปัญหาด้วยงานวิจัย" ของนักวิจัยแต่ละท่าน ที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้ ทำการผลิตรายการโทรทัศน์ ความยาวรายการไม่น้อยกว่า 25 นาที ที่จะนำผู้ชมไปพบกับเรื่องราวและแง่มุมความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ จากมันสมองของนักวิจัยไทย มาตั้งเป็นคำถาม ที่ใช้การทดลองเป็นตัวเฉลยคำตอบ ด้วยการเซตสตูดิโอเปรียบเสมือนห้องทดลอง พร้อมทั้งมีการให้นักวิจัยเป็นผู้อธิบายให้ความรู้ และแนวคิดจากการทำวิจัยที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ โดยได้มีการผลิตรายการวิจัยไทยคิด จำนวน 36 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 16.30 น. ตั้งแต่มกราคม - กันยายน 2552 และกำลังจะมีการปรับรูปแบบรายการใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดีขึ้น ซึ่งผลจากการทำรายการวิจัยไทยคิดนั้น สามารถกระตุ้นความคิดของผู้ชมให้เกิดการคิดวิเคราะห์  และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้คนทั่วไปได้ทราบ โดยสามารถดูได้จากการติชมรายการของผู้ชมที่ส่งเข้ามา และมีผู้สนใจอยากนำเสนอผลงานหรืออยากร่วมเล่นเกมในรายการจำนวนมาก และสามารถสร้างความภูมิใจให้กับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

 

 re2552-65

 

            นอกจากนี้ ยังได้มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ทางรายการผลิตขึ้น  เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ออกไปในวงกว้างอีกจำนวนมาก อาทิ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีโอกาสมานำเสนอผลงานชุดปุ๋ยสั่งตัด และได้นำเทปรายการนั้นไปเป็นสื่อการสอนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกษตรกร  บริษัททรูคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมโครงการ"ปลูกปัญญา" เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาโดยให้บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้นำเทปรายการวิจัยไทยคิดที่ผ่านการออกอากาศแล้ว ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป และเนื่องจาก รายการวิจัยไทยคิด เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของคนไทยผ่านรูปแบบเกมโชว์ ที่มีผู้ชมให้ความสนใจมากพอสมควร จึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 4 รายการของสถานีทีวีไทย ไปประกวดรายการโทรทัศน์ในงาน Japan Prize เป็นของสถานี NHK ประเทศญี่ปุ่น

 

​