NTMs in Focus

 

            โครงการ "การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ" หรือ NTMs Watch มีลักษณะเป็นโครงการนำร่องในการนำเสนอและวิเคราะห์ "ตัวแปรเฝ้าระวัง หรือ Early Warning" ที่สำคัญของสินค้าไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์สำหรับสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามกระแสของ NTMs เพื่อการปรับตัวอย่างเหมาะสม และอาจเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งองค์กรหรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามกระแส NTMs ของประเทศต่อไปในอนาคต มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ "ตัวแปรเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ" ที่สำคัญของสินค้าไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศและมาตรการ NTMs ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไทย รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการ NTMs ต่อเศรษฐกิจไทย ตลอดจนส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสังเคราะห์การติดตามกระแสมาตรการ พร้อมทั้งเสนอแนะระบบเตือนภัยล่วงหน้าของมาตรการ NTMs สำหรับสินค้าส่งออกของไทย โครงการ NTMs Watch ได้ผลิตจุลสาร NTMs in Focus เป็นเอกสารเผยแพร่มาตรการการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTMs) ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญโดยมุ่งเน้นในบางประเด็นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่จุลสารไปแล้ว 2 Volume (1 Volume ประกอบด้วย 10 Issues) ซึ่งเน้นไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

            โครงการติดตามกระแส NTMs โดยมี รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ เป็นหัวหน้าโครงการ และคณะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดกรอบในการวิเคราะห์โดยการตั้งโจทย์สำคัญ 4 ประการคือ     1. ปัจจัยผลักดันให้เกิด NTMs ในประเทศคู่ค้า คืออะไร 2. เมื่อมีมาตรการ NTMs บังคับใช้แล้วจะมี "ตัวชี้วัดจับตา" อะไรบ้าง 3. มาตรการ NTMs ที่อาจบังคับใช้กับสินค้าของไทยนั้น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในทิศทางใด และ   4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับ NTMs Early Warning System ควรเป็นอย่างไร ขอบเขตการศึกษา ประเทศคู่ค้าเป้าหมาย คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ส่วนผลิตภัณฑ์เป้าหมาย มี 4 กลุ่ม คือ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล สินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเป็นสำคัญ และกลุ่มสินค้าบริการที่มีศักยภาพการพัฒนาในอนาคต มาตรการ NTMs เช่น มาตรการผลิตภัณฑ์ มาตรการแรงงาน มาตรฐานกระบวนการผลิต มาตรฐานด้านวัตถุดิบที่ใช้ มาตรการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมาตรการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก และมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น โดยจากผลการศึกษาที่ได้ ทางโครงการได้นำมาผลิตจุลสาร NTMs in Focus เป็นเอกสารเผยแพร่มาตรการการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTMs) ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญโดยมุ่งเน้นในบางประเด็นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่จุลสารไปแล้ว 2 Volume (1 Volume ประกอบด้วย 10 Issues) ซึ่งเน้นไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุลสาร NTMs in Focus ได้มีการเผยแพร่ในรูปของ electronic file ให้สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซด์ MEAs WATCH.org

 

             ด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายหน่วยงานได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้นำจุลสาร NTMs in Focus ไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ขยายออกไปในวงกว้างต่อสาธารณะ

 

re2552-76

​