16 ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2556

trf-award-2556trfaward2556trfaward2556สกว.จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นักวิจัยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งเชิงวิจัยและพัฒนา เชิงวิชาการ และเชิงพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ ประจำปี 2556 รวม 16 รางวัล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพฯ

 

 

สำหรับ 16 ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2556 ประกอบด้วย

1. การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร สำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ โดย รศ. ดร.นิรมล สุธรรมกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ 

 

2. การพัฒนากรอบการดำเนินงานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินวงจรชีวิต โดย รศ. ดร.พจพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

 

3. การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและคาบสมุทรมลายา ระยะที่ 2 โดย พ.อ. รศ. ดร.สุรัตน์ เลิศล้ำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ

 

4. เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดย คุณอรุษ นวราช โรงแกรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และคณะ

 

5. การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน โดย ผศ. ดร.กฤษฎา สุชีวะ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

 

6. การศึกษาฤทธิ์ของ cyclin D1-CDK4 ในขบวนการตอบสนองหลังจากเกิดการทำลายของ DNA โดย ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

 

7. การพัฒนาหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์ โดย ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

 

8. การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปูกับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง โดย ศ. ดร.ประเสริฐ โศภณ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

 

9. การผลิตแอนติบอดีสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี โดย ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

 

10. ความหลากหลายทางโครงสร้าง การเปลี่ยนเฟสทางโครงสร้างเชิงพลวัตและสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายผสมระหว่างโมเลกุลอนินทรีย์และโมเลกุลอินทรีย์ โดย ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก และ ศ.ดร.สุจิตรา ยังมี 

 

11. คาร์บอนนาโนทูปสำหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและเทคนิคเชิงแสง โดย น.ส.วิลาสินี จุ้งลก และ รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

12. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย นางสุวรรณา เมืองพระฝาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว และคณะ

 

13. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี โดย ผศ. ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะ

 

14. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ

 

15. การศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน นายสองศรี แสงศรี และคณะ

 

16. โครงการอ่าวปัตตานี ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวปัตตานี โดย น.ส.สุวิมล พิริยธนาลัย

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
วิดีโอนำเสนอผลงานดีเด่น สกว. ประจำปี 2556881