RDG5220042: โครงการ “การศึกษาผลไม้ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและลดการเกาะติดเซลล์กระเพาะอาหาร ของเชื้อ Helicobacter pylori”

thaifruits08รหัสโครงการ: RDG5220042

โครงการ “การศึกษาผลไม้ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและลดการเกาะติดเซลล์กระเพาะอาหารของเชื้อ Helicobacter pylori 

โดย ผศ.ดร. นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์  

 

 

บทคัดย่อ

 

          การเพิ่มขึ้นของการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคส่วนใหญ่รวมทั้งเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และ MALT-lymphoma การรักษาทางเลือกใหม่โดยใช้พืชสมุนไพรโบราณมีข้อดีในด้านไม่มีความเป็นพิษหรือเป็นพิษน้อย ราคาถูก หาได้ง่ายในชนบท ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเนื้อผลไม้ไทย 19 ชนิด ต่อการเจริญของเชื้อ H. pylori ด้วยวิธี agar dilution และทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะของเชื้อ H. pylori ATCC43504 ต่อเซลล์ HEp-2 ด้วยเครื่อง spectrofluorometry ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอทานอลของน้อยหน่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC50 เท่ากับ 20 mg/ml รวมทั้งมีฤทธิ์ต้านการเกาะติดของเชื้อต่อเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ได้ดีที่สุด โดยมี% anti-adhesion เท่ากับ 76.3 รองลงมาคือน้ำมะม่วง มีค่า MIC40 เท่ากับ 20 mg/ml และ% anti- adhesion เท่ากับ 70 ผลไม้ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อได้บ้าง คือ สารสกัดเอทานอลของ มังคุด ทุเรียน พุทรา และ มะละกอ น้ำเงาะ และ น้ำมะม่วง ในขณะที่ผลไม้ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะของเชื้อได้ดีปานกลาง คือ สารสกัดเอทานอลของ มังคุด มะม่วง ฝรั่งแป้น ฝรั่งกลมสาลี่ ละมุด ชมพู่ น้ำฝรั่งแป้น และ น้ำฝรั่งกลมสาลี่ ถึงแม้ว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากส่วนของเนื้อผลไม้จะด้อยกว่า ส่วน เปลือก ใบ และ เมล็ด แต่เป็นส่วนที่ใช้บริโภคได้โดยตรงหรือแปรในรูปของไวน์ผลไม้ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทั้งได้รับประโยชน์จากสารพฤกษเคมีในผลไม้ด้วย

 

 

 

 

 

 

​