ชุดโครงการวิจัยฝ่าย 2

  

arrow151  กลุ่มงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues)

  

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อได้ข้อมูล ต้นแบบ และฐานความรู้วิชาการ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงอาหารของประเทศไทย โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในตลาดโลก ร่วมไปกับความมั่นคงอาหารและความสามารถในการเข้าถึงอาหารของคนและชุมชน

         งานวิจัยที่สนับสนุนประกอบด้วย ด้านตัวสินค้า เน้นความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้านความมั่นคงอาหารระดับชุมชน เน้นความสามารถในการผลิตและกระบวนการเข้าถึงอาหาร ด้านฐานทรัพยากร เน้นการสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะดินและน้ำเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและระบบผลิตการเกษตรที่สะท้อนสู่ปัญหา “ความมั่นคงอาหาร”

         สนับสนุนการวิจัยเพื่อได้ข้อมูลเพียงพอในการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ ในแง่การเตรียมการตั้งรับ ประเมินความเสี่ยง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน

  

  

arrow151  กลุ่มงานวิจัยด้านพืช (Plant Production System and Supply Chain)

         การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการผลิตของเกษตรกรไทย เพื่อดำรงความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงการผลิตสู่การบริโภค พัฒนาฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สนับสนุนการบริโภคผักและผลไม้ เพื่อสุขภาพ

         โดยมีกระบวนการ

         1.  สนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผักและผลไม้ไทย และสร้างชุดความรู้ครบวงจร

         2.  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิชาการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

  

         ประกอบด้วยชุดโครงการวิจัยต่อไปนี้

 

 dept2pic-4

ชุดโครงการวิจัย พริก

 

          สนับสนุนการวิจัยด้านการพัฒนาชุดความรู้ที่เหมาะสมกับเกษตรกร โดยเชื่อมโยงโซ่อุปทานในพื้นที่ (ชัยภูมิ) พัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณ capsaicin ของพริกพิโรธ เพื่อเป็นฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม พัฒนาพันธุกรรมพริกกะเหรี่ยง เพื่อตอบสนองเกษตรกร และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

          สนับสนุนการพัฒนาชุดความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์และพืช

 

 dept2pic-9

ชุดโครงการวิจัย ส้มโอ

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน เช่น ชุดความรู้ในการผลิตส้มโอคุณภาพสูงทุกภูมิภาคของประเทศ ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบรับรองพันธุกรรม การตลาด และการบริโภค รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตส้มโอเขตภาคกลาง และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการส้มโอ

 

 dept2pic-5

ชุดโครงการวิจัย ลำไย

 

          สนับสนุนการศึกษาวิจัยลำไยครบวงจร ตั้งแต่การเขตกรรม การพัฒนาพันธุ์ลำไยทางเลือก เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตผลไม้ภาคเหนือ โดยใช้ลำไย เป็นต้นแบบ

 

 dept2pic-13

ชุดโครงการวิจัย มะละกอ

 

          สนับสนุนการจัดทำชุดความรู้ด้านมะละกอ เพื่อให้ได้มะละกอเนื้อสีแดง และเนื้อสีเหลืองที่ตรงตามพันธุ์และตรงตามความต้องการของตลาด ระบบการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ (กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน)

 

 dept2pic-10

ชุดโครงการวิจัย กล้วยไข่

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตกล้วยไข่คุณภาพสูงในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน องค์ความรู้เรื่องกล้วยไข่ทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างนักวิจัยในพื้นที่ เครือข่ายวิชาการตลาด และเกษตรกร แปลงสาธิต การสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ ฝึกอบรมวิจัยด้านตลาด Logistics การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับสภาพภูมิอากาศของจังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดทำเป็นจันทบุรีโมเดล

 

dept2pic-1 

ชุดโครงการวิจัย ผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระดับลึกถึง Functional effects ของผักและผลไม้ไทย ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และการจัดการเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานการบริโภคและการส่งออกผักและผลไม้ไทย

 

 dept2pic-8

ชุดโครงการวิจัย ปาล์มน้ำมัน

 

          สนับสนุนการวิจัยตลอดโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันครอบคลุมระบบการผลิตพันธุกรรมและการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งของปาล์ม วิถีการตลาดและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างระบบต้นแบบข้อตกลงการซื้อปาล์ม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงผลผลิต-ลานเท-โรงงาน และกลไกราคาที่เป็นธรรม

 

 dept2pic-1

ชุดโครงการวิจัย วัสดุเพาะและโรงเรือน

 

          สนับสนุนการวิจัยด้านการพัฒนาถุงเพาะชำ กระดาษห่อช่อผล พลาสติกคลุมดิน โรงเรือนกันแมลง โรงเรือนปรับคุณภาพผัก-ผลไม้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการป้องกันการสูญเสีย การเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 dept2pic-2

ชุดโครงการวิจัย สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอในการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองไทย ทั้งในด้านสุขภาพของผู้บริโภคและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชนผู้ผลิต

 

 

 

arrow151  กลุ่มงานวิจัยด้านสัตว์ (Indigenous Animals, Aquatic animals Production System and Animal Health)

         สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมือง (ไก่พื้นเมือง) และยกระดับการผลิตจากฐานพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองให้เข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ การวิจัยด้านระบบการผลิตสัตว์และสัตว์น้ำที่สำคัญ ด้านข้อมูลสนับสนุนการเดินงานเชิงนโยบาย ด้านข้อมูลสนับสนุนความปลอดภัยของผู้บริโภค การวิจัยเพื่อนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม สร้างอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรและสนับสนุนการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ Emerging zoonotic diseases แนวทาง one health

 

         ประกอบด้วยชุดโครงการ

 

 dept2pic-7

ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาไก่พื้นบ้าน

 

          สนับสนุนการวิจัยสร้างไก่พันธุ์แท้ ๔ ฝูงพันธุ์ คือ ประดู่ ชี เหลืองหางขาวและแดง ได้ความสม่ำเสมอของรูปลักษณ์ มีศักยภาพพัฒนาต่อเป็นอาชีพของเกษตรกร หรือตัวสินค้าใหม่ สร้างเครือข่ายการขยายพันธุ์ และสร้างโอกาสอาชีพให้กับเกษตรกรภาคเหนือ (ประดู่หางดำเชียงใหม่) ทดสอบระบบลูกผสมที่มีศักยภาพทางการค้า โดยร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกร 

 dept2pic-11

ชุดโครงการวิจัย โคเนื้อและเนื้อโคไทย

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงโซ่อุปทานโคเนื้อ โดยเน้นโคพื้นเมืองไทย สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถึงตลาดระดับบน ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) อาชีพชุมชน สุขภาพ และการใช้ประโยชน์โคพื้นเมืองไทย สร้างอาชีพของเกษตรกรทุกภูมิภาค บนฐานวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาชุดความรู้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของเนื้อโคไทย 

 dept2pic-2

ชุดโครงการวิจัย สัตว์น้ำ

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตปลานิลโดยเกษตรกรรายย่อย การวิจัยเพื่อมีข้อมูลสนับสนุนการเดินงานเชิงนโยบายประมง  โดยใช้ปลาทูเป็นต้นแบบ การวิจัยเพื่อมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านความปลอดภัยจากการบริโภคปลาปักเป้าและหอยนางรม การวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงปูม้าสร้างอาชีพประมงชายฝั่ง และสนับสนุนอุตสาหกรรม การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น การผลิตปูม้านิ่ม 

 dept2pic-12

ชุดโครงการวิจัย ไหมอีรี่

 

          สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าไหมอีรี่ครบวงจร ตอบคำถาม การผลิตของเกษตรกรผู้ต้องการอาชีพเสริมจากการปลูกมันสำปะหลัง กลุ่มทอผ้า และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสินค้าตัวใหม่สู่ตลาด ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับไหมอีรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Green product) และขับเคลื่อนไหมอีรี่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 dept2pic-6

ชุดโครงการวิจัย สุขภาพสัตว์

 

          สนับสนุนการวิจัยเพื่อได้ข้อมูลเพียงพอในการคาดการณ์และป้องกันปัญหาสุขภาพสัตว์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและมนุษย์ ภายใต้ระบบ one health 

 

 

 

arrow151  กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative Research)

          สนับสนุนการวิจัยสร้างเครือข่าย และกลไกความร่วมมือจากโครงสร้างภาครัฐ (จังหวัดและอปท.) นักวิชาการเกษตร เอกชน และเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

 

นครปฐม :

ต้นแบบนิคมและระบบการผลิตสุกร ระบบ Logistics และระบบสื่อสารความรู้สู่เกษตรกร

   

ชัยนาท :

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยชุมชน เชื่อมโยงตลาด สร้างแบรนด์ชัยนาท ต้นแบบส้มโอชัยนาทเพื่อการส่งออก

   

สุราษฎร์ธานี :

ต้นแบบฐานทรัพยากรอ่าวบ้านดอน และการจัดการด้านอาชีพประมงชายฝั่ง

   

จันทบุรี :

Model การผลิตและการส่งออกกล้วยไข่ครบวงจร

   

ชัยภูมิ :

ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้พริกเป็นตัวเชื่อมโยงภาควิชาการ – รัฐ – เกษตรกร – ตลาด เพื่อสร้างอาชีพและมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

​