ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (สำหรับผลงานวิจัยที่มีศักยภาพจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยต่อ)

 

r2blogo

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.research2biz.com รวมรวมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสำหรับเป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงได้ง่าย   เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อไป    ผลงานที่เผยแพร่แบ่งออกเป็น

 

          1. ผลงานวิจัยวิจัยพร้อมใช้ – องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จพร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิชย์

           2. งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด - องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ เช่น อาทิ  การทดสอบ (Testing) การจัดทำต้นแบบ  (Prototype)  การดำเนินการในระดับนำร่อง (Pilot Scale)   หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้หรือตอบสนองความต้องการเชิงเฉพาะ  (Specific Development and Applications)  ฯลฯ

 

          ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจร่วมส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผลงานที่มีศักยภาพสูง  หากองค์ความรู้นั้นยังจำเป็นต้องทำวิจัยต่อยอดก่อนนำไปใช้   จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่องจนกระทั่งได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์

 

 

ลักษณะของผลงานที่ส่ง

  1. ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ อาทิ   ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products)   กระบวนการผลิต (Process) เครื่องมือ (Tool)  หรือสิ่งประดิษฐ์ (Invention) ฯลฯ
  2. มีผลวิจัย / องค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จ  ผ่านการทดสอบและยืนยันผล อย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) หรือในระดับต้นแบบ (Lab Prototype) และมีแนวโน้มขยายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นได้ (Scale up)
  3. ผลงานมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์  โดยพิจารณาถึงจุดเด่นของผลงาน แนวโน้มความต้องการของอุตสาหกรรม  ตลาดและผู้บริโภค  รวมถึงต้นทุนในกระบวนการผลิตจริง  
  4. ข้อมูลที่ส่งไม่ต้องระบุสูตร กรรมวิธี กระบวนการ ฯลฯ ที่เป็นความลับทางการวิจัย ข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเผยภายหลังจากการเจรจาและอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานแล้วเท่านั้น

 

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งข้อมูลได้ที่  http://www.research2biz.com/ข่าวสาร-showdetail-2011-8396-.htmlพร้อมกรอกรายละเอียดส่งมายัง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1"> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกิตติศักดิ์ 086-994-0015

 

 

 

 

 

​