การสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

เอกสารการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) หัวข้อเรื่อง "การจัดการชายแดนในบริบทที่เปลี่ยนแปลง" วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2555 โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

1. กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 (ฝ่าย 1)  icon save

2. แผนพัฒนาและนโยบายการจัดการเมืองชายแดน  icon save
โดย นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. การบริหารจัดการด่านสะเดา จังหวัดสงขลา  icon save
โดย ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4. เอกสารสรุปโครงการรูปแบบการจัดการด่านสะเดา จังหวัดสงขลา  icon save
โดย ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

5. การจัดการเมืองคู่มิตร อุบลราชธานี-จำปาสัก  icon save
โดย รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. สรุปโครงการเมืองคู่มิตร อุบลราชธานี-จำปาสัก  icon save
โดย รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. การตั้งรับการลงทุนของจีนที่ชายแดนภาคเหนือ  icon save
โดย ดร.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. สรุปโครงการการตั้งรับการลงทุนของจีนที่ชายแดนภาคเหนือ  icon save
โดย ดร.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.สรุปโครงการแรงงานลาวในอุตสาหกรรมภาคอีสาน  icon save
โดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. การสาธารณสุขที่ชายแดนไทย-กัมพูชา  icon save
โดย อาจารย์เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11. การส่งเงินกลับบ้านประเทศไทย-มาเลเซีย  icon save
โดย อาจารย์สุทธิพร บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

12. สรุปโครงการการส่งเงินกลับบ้านประเทศไทย-มาเลเซีย  icon save
โดย อาจารย์สุทธิพร บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

13. พื้นที่ทางศาสนาที่ชายแดนไทย-พม่า  icon save
โดย ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. สรุปโครงการพื้นที่ทางศาสนาที่ชายแดนไทย-พม่า  icon save
โดย ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15. การสร้างพื้นที่ทางการค้าผ่านป้ายชื่อร้านที่สามจังหวัดภาคใต้  icon save
โดย อาจารย์นควัฒน์ สาเระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

16. สรุปโครงการการสร้างพื้นที่ทางการค้าผ่านป้ายชื่อร้านที่สามจังหวัดภาคใต้  icon save
โดย อาจารย์นควัฒน์ สาเระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

17. ด่านประเพณี : ระบบ กลไก และเครือข่าย ความสัมพันธ์ของท้องถิ่นในการจัดการแรงงานข้ามชาติ  icon save
โดย ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18. สรุปโครงการด่านประเพณี : ระบบ กลไก และเครือข่าย ความสัมพันธ์ของท้องถิ่นในการจัดการแรงงานข้ามชาติ  icon save
โดย ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19. ย้อนประวัติศาสตร์การบริหารจัดการเมืองชายแดน  icon save
โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

20. บทสังเคราะห์เบื้องต้นปฏิบัติการชนชายแดนและข้อสังเกตเชิงนโยบาย - ชนชายแดนด้านเหนือ  icon save
โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21. บทสังเคราะห์เบื้องต้นปฏิบัติการชนชายแดนและข้อสังเกตเชิงนโยบาย - ชนชายแดนด้านตะวันออก  icon save
โดย ดร.โสภี อุ่นทะยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22. สรุปโครงการแรงงานข้ามชาติชายแดนภาคอีสาน  icon save
โดย ดร.โสภี อุ่นทะยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

23. บันทึกความเห็นและข้อสังเกตเชิงนโยบาย ปฏิบัติการชนชายแดนภาคใต้เฉพาะโครงการ "มาเลเซีย: นัยยะที่สำคัญต่อประเทศไทย"  icon save
โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์