พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยและไทย-อินโดนีเซียฉบับพกพา

การพัฒนาพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซียเป็นผลงานวิจัย และคความสำเร็จของหน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือของนักวิชาการด้านภาษาอิน...


Read More...

การจัดการมรดกแบบมุสลิมโปร่งใส

การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ของอิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิดและคนในชุมชนที่สามารถสร้าง กลไกการแบ่งมรดก ให้เป็นระบบและมีหลักฐานชัดเจนมากขึ้น โดยที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและเ...


Read More...

แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมและความขัดแย้งลุ่มน้ำสายบุรี

ผลงานวิจัยสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐให้มีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของพื้นที่ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลและการทำแผนชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือล...


Read More...

นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

“นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่เป็นผลจากการวิจัยได้รับการอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เ...


Read More...

ทวิภาษาเพื่อการศึกษาของเยาวชนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก “โครงการทวิภาษา” (โครงการวิจัยและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึ...


Read More...

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี

โดย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างการรวมตัวระหว่างนักวิจัย และชาวบ้าน เป็นเครือข่าย สภาองค์กรชุมชนบริหารจัดการลุ่มน้ำสายบุรี และเกิดการยอมรับจากหน่วยงานของ...


Read More...

เวทีสาธารณะเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม(CEPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ...

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมศุโกศล – กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง กา...


Read More...

ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคมไทย

โครงการ “การปฏิรูปสื่อ” (Reforming the Media Systems) และโครงการเฝ้าระวังกฎระเบียบของหน่วยงานการกำกับดูแล (regulatory watch) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งสองโครงการ ประสบความสำเร...


Read More...

ชุมชนกับการแก้ไขปัญหา”การแบ่งมรดกตามหลักชะรีอะฮฺ(กฎหมายอิสลาม)”

โครงการ สนับสนุนทุนปริญญาตรี (South pus) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้ม...


Read More...

แหล่งข้อมูลด้านความมั่นคงศึกษา ณ ต่างแดน

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ถือเป็นการเปิดตัวการใช้ความรุนแรงในฐานะเครื่องมือในการต่อสู้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นเลยก็ว่าได้ เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมจึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึง...


Read More...
0123456789

โครงการทวิภาษาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

            ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวก็กำลังประสบกับปัญหาด้านการเรียนภาษาราชการ(ภาษาอินโดนีเซีย) และสาระวิชาอื่นๆ ที่มีการใช้ภาษาราชการเป็นภาษาในการจัดการเรียนการสอน   (เหมือนกับ 3 จังหวัดภาคใต้ ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่) ทั้งนี้เนื่องจากภาษาแม่ของเขาเหล่านั้นมีความแตกต่างจากภาษาราชการ

 

            อย่างไรก็ตาม ทางองค์กร SEAMEO และกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซียต่างให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และเห็นด้วยกับการนำระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษามาใช้ในพื้นที่โรงเรียนที่มีเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์   ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานว่าสิ่งที่โครงการทวิภาษากำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเกิดกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

 

            จากการประชุมในวันที่  22 - 23 June 2009  ณ  SEAMEO QITEP Centre for Language Jakarta, Indonesia  ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะวิจัยในโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้" (หรือโครงการทวิภาษาฯ)  โดยมี ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเลือกจากเลขาธิการ SEAMEO และ QITEP กระทรวงศึกษาธิการประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย (Good Models of Using the Mother Tongue in Teaching and Learning in Pilot Areas in Indonesia)  โดยจะทดลองดำเนินการตาม model ทวิภาษา  ใน 3 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ของอินโดนีเซีย  ได้แก่  1. ชวา, 2. ซุนดา, 3. มากัสซาร์ 

 

re2552-31 

​