องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรมุสลิมโลก


 นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง องค์การระหว่างประเทศได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่น้อยไปกว่าบทบาทของรัฐต่างๆ โดยที่ผ่านมางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การมุสลิมโลกในประเทศไทยมีจำนวนค่อนข้างน้อย  ด้วยเหตุดังกล่าว  รศ. จรัญ มะลูลีม  และคณะผู้วิจัย จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเลือกศึกษาวิจัยบทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศมุสลิม 4 องค์การได้แก่ องค์การการประชุมอิสลาม (OIC) สันนิบาตอาหรับ นะฮ์ฎะตุล อุลามา (NU) และสันนิบาตโลกมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นศึกษาถึงความสัมพันธ์ขององค์การการประชุมอิสลามที่มีต่อประเทศมุสลิมและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีมุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อย นอกจากนี้ยังศึกษาถึงความสำคัญและอิทธิพลขององค์การทั้ง 4 องค์การที่มีต่อการเมืองมุสลิมและการขยายของเครือข่ายการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม และองค์การศาสนาที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

คณะผู้วิจัยได้รวบรวม ค้นคว้า และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของทั้ง 4 องค์การดังกล่าว และได้นำเสนอผลการวิจัยเพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐสนใจในการศึกษาโลกมุสลิม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ เข้าถึง และรู้เท่าทันการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรักษาดุลยภาพและผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างเหมาะสม    โดยที่ผ่านมาโครงการฯ ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารงานวิจัยให้หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ อาทิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและฝ่ายวิชาการจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานผู้บัญชาการทหารบก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น  

นอกจากนี้ในโอกาสที่เลขาธิการองค์การการประชุมอิสลามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่  30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2550   ทางสำนักความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็นำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเตรียมการต้อนรับเลขาธิการองค์การการประชุมอิสลาม ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วย

 

 

รหัสโครงการ : RDG4810010

​